20.2 C
Belgrade
04/06/2023
aforizmi rokovi u septembru Srbija

Poziv Izdavačke kuće „Alma“ za zbornik Savremeni južnoslovenski aforizam

Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik Савремени jужнословенски афоризам : Suvremeni južnoslavenski aforizam : Совремеен јужнословенски афоризам : Sodobni južnoslavanski aforizem : Съвременен южнославянски афоризъм : 2021.
Zbornik će imati sedam delova.

  1. Aforizmi
  2. Iz knjiga
  3. O aforizmu
  4. O knjigama aforizama
  5. Razgovori
  6. Hronika
  7. O autorima

U prvom su delu („Aforizmi“) aforizmi na južnoslovenskim jezicima koji se ne nalaze u objavljenim autorskim knjigama. Šalje se trideset aforizama. Aforizmi mogu biti već publikovani u časopisima i novinama, štampanim i elektronskim, u zbornicima, na društvenim mrežama, blogovima i slično u toku 2021. godine (jedino ne mogu biti objavljeni u autorskim knjigama – ti aforizmi spadaju u drugi deo ovog zbornika), a mogu biti i neobjavljeni. Aforizmi, zajedno s autorovom biografijom, šalju se u jednom fajlu u Vordu. Aforizmi na jezicima s područja nekadašnjeg srpskohrvatskog jezika štampaju se ćirilicom ili latinicom, po želji autora. Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju jedan ispod drugog, bez razmaka.
U drugom delu („Iz knjiga“) predstavljaju se knjige aforizama na južnoslovenskim jezicima objavljene 2021. godine. Svaka knjiga biće predstavljena na dve stranice Zbornika (do 30 aforizama, u zavisnosti od njihove dužine). Osim aforizama iz knjige, potrebno je poslati naziv knjige, ime autora, naziv izdavača knjige, godinu i mesto izdanja knjige. Aforizmi na jezicima s područja nekadašnjeg srpskohrvatskog jezika štampaju se ćirilicom ili latinicom, u zavisnosti od pisma u knjizi. Aforizmi iz knjige, zajedno s autorovom biografijom i podacima o knjizi, šalju se u jednom fajlu u Vordu. Poželjno je poslati i sliku prednje strane korica knjige (najbolje kao JPG ili PDF fajl). Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju jedan ispod drugog, bez razmaka.
U trećem delu („O aforizmu“) objavljuju se naučni, naučno-popularni, pregledni i drugi radovi vezani za savremeni južnoslovenski aforizam i autore aforizama. Radovi mogu imati sve elemente uobičajene za naučne radove (afilijacija, apstrakt na jeziku rada, ključne reči na jeziku rada, spisak citirane literature i izvora, rezime na jeziku različitom od jezika rada, ključne reči na jeziku rezimea), ali ih i ne moraju imati. Radovi se šalju zajedno s autorovom biografijom u fajlu u Wordu. Radovi mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika. Ako je rad već objavljen (isključivo 2021. godine), potrebno je navesti podatke o izvoru (naziv časopisa, zbornika, kolektivne monografije i drugo, godina izdanja, broj, mesto, izdavač, brojevi stranica ili adresa na internetu, datum postavljanja…).
U četvrtom su delu („O knjigama aforizama“) prikazi knjiga aforizama objavljenih na bilo kojem od južnoslovenskih jezika 2021. godine. Šalju se neobjavljeni, kao i već objavljeni prikazi (kao pogovor ili predgovor u autorskim knjigama i drugde). Ako je prikaz već objavljen, potrebno je navesti podatke o izvoru (naziv časopisa, zbornika, kolektivne monografije i drugo, godina izdanja, broj, mesto, izdavač, brojevi stranica ili adresa na internetu, datum postavljanja…). Osim prikaza knjige, potrebno je poslati naziv prikazane knjige, ime autora, naziv izdavača knjige, godinu i mesto izdanja knjige. Prikazi mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika. Prikaz knjige, zajedno s biografijom autora prikaza i podacima o knjizi, šalje se u jednom fajlu u Wordu. Poželjno je poslati i sliku prednje strane korica knjige (najbolje kao JPG ili PDF fajl).
U petom delu („Razgovori“) objavljuju se intervjui s piscima aforizama ili osobama koje se bave aforizmom. Mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika. Šalju se kao fajl u Wordu. Uz intervju je poželjno poslati i fotografije (jednu ili više njih), kao JPG ili PDF fajl. Intervjui na jezicima s područja srpskohrvatskog štampaju se ćirilicom ili latinicom, po želji autora. Ukoliko je intervju već objavljen (isključivo 2021. godine), potrebno je navesti podatke o izvoru (naziv časopisa, zbornika, kolektivne monografije i drugo, godina izdanja, broj, mesto, izdavač, brojevi stranica ili adresa na internetu, datum postavljanja…).
U šestom delu („Hronika“) objavljuju se tekstovi o dešavanjima vezanim za savremeni južnoslovenski aforizam u bilo kojoj zemlji tokom 2021. godine (festivali, javni nastupi, konkursi, književne nagrade, naučni skupovi, zbornici radova o aforizmima, predstavljanje knjiga…). Prilozi mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika. Šalju se kao fajl u Wordu. Fotografije se šalju kao JPG ili PDF fajl. Prilozi na jezicima s područja srpskohrvatskog štampaju se ćirilicom ili latinicom, po želji autora. Ako je tekst već objavljen (isključivo 2021. godine), potrebno je navesti podatke o izvoru (naziv časopisa, zbornika, kolektivne monografije i drugo, godina izdanja, broj, mesto, izdavač, brojevi stranica ili adresa na internetu, datum postavljanja…).
U poslednjem delu („O autorima“) nalaze se kratki biografsko-bibliografski podaci o autorima objavljenih priloga (aforizama, knjiga, prikaza, radova, tekstova). Navodi se godina i mesto rođenja, profesija, književni i(li) naučni rad vezan za književnost, objavljene knjige (naziv knjige je napisan kurzivom, a u zagradi se navodi godina objavljivanja), mesto u kome autor živi i drugo. Biografsko-bibliografski podaci mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika. Biografije na jezicima s područja srpskohrvatskog štampaju se ćirilicom ili latinicom, po želji autora. Šalju se kao fajl u Wordu.
Zbornik Савремени јужнословенски афоризам : Suvremeni južnoslavenski aforizam : Совремеен јужнословенски афоризам : Sodobni južnoslavanski aforizem : Съвременен южнославянски афоризъм : 2021 biće objavljivan jednom godišnje. Objavljeni prilozi neće se honorisati. Autorski primerak zbornika nije predviđen. Ceo zbornik (PDF fajl štampanog izdanja) biće besplatno dostupan na sajtu www.alma.rs, a svi koji budu želeli da ovaj zbornik stave na svoj sajt, na profil na društvenim mrežama i drugde dobiće fajl besplatno.
Prilozi se šalju na adresu:
alma.izdavackakuca@yahoo.com.
Rok za slanje priloga je 1. septembar 2022. godine.

Slične vesti