18.1 C
Belgrade
01/06/2023
fotografija region

Life Balance 2012

MEĐUNARODNA IZLOŽBA UMETNIČKIH FOTOGRAFIJA
01. ORGANIZATOR
Art Balance (Beograd), Centar za foto i filmsku kulturu Srba (Beograd), Public Events (Beograd)
02. UČEŠĆE
Pravo učešća imaju fotografi iz celog sveta
03. TEMA
(A) SVAKODNEVNI ŽIVOT (’LIFE’ FOTOGRAFIJA) – kolor ili monohrom – Naš život se sastoji od mnogih momenata koji prođu nezapaženo usled naše svakodnevne rutine. Ova tema daje važnost fragmentima svakodnevnog života. Ponekad samo jedan momenat koji traje delid sekunde može preneti emociju, prikazati mentalna stanja, odnose, način života, ispričati čitavu priču… Suština ove teme je prikazati upravo takve trenutke.
(B) PORTRET – kolor ili monohrom – U pitanju su portreti ljudi. Portret treba da istakne personalnost, karakter – dobar portret može ispričati čitavu priču o osobi koja je fotografisana.
(C) UMETNIČKI AKT – kolor ili monohrom – Ova tema podrazumeva delimično ili potpuno obnaženo telo. Suptilnost u izrazu treba da provocira duh i intelekt onoga ko posmatra, a umetnički akt se bavi i formom, teksturom, ritmom, perspektivom, detaljem. Kroz umetnički akt prikazuje se emocija, može se ispričati priča, ali i nagoveštaj koji podstiče na razmišljanje, sugestija, aluzija, simbolika, odlike su dobrog umetničkog akta.
(D) SLOBODNA TEMA – kolor ili monohrom
04. BROJ RADOVA I PRIPREMA FOTOGRAFIJA
Maksimalan broj radova je četiri (4) po temi, kolor ili monohrom radovi u digitalnom obliku, maksimalne dimenzije 2000 piksela po dužoj strani fotografije u rezoluciji 300 dpi, jpg format, kompresija 7-10. Maksimalna veličina po fotografiji do 2 megabajta. Obeležavanje fotografija: Fotografije moraju biti obeležene sa rednim brojem i nazivom fotografije. Primer obeležavanja za A temu: A1-One Day.jpg (primer za B temu: B1-Portrait 1.jpg) itd.
– Svi radovi koji prođu konkurs, bide na projekciji, a radovi koje žiri odabere kao uži izbor bide otštampani u formatu 20x30cm i izloženi
u Beogradu u galeriji Narodne banke Srbije i u galeriji Centra za foto i filmsku kulturu Srba
– Sva autorska prava zadržava autor
05. KATALOG I KOTIZACIJA
Svi autori koji su učestvovali na konkursu i uplatili kotizaciju dobijaju obavezno luksuzan katalog odštampan na kvalitetnom papiru koji je od FIAP komisije ocenjen sa 4 zvezdice. Kotizacija je obavezna za sve učesnike izložbe i iznosi za sve cetiri teme ukupno 20 eura (30 $). Iznos kotizacije za članove FSS-a je 1.000 dinara. Radovi autora koji ne uplate kotizaciju nede biti žirirani. Novac za kotizaciju može da se uplati na dinarski ili devizni račun Art Balance ili da se šalje sa prijavom i CD-om ili putem PAYPAL-a i MONEYBOOKERS-a. Uputstva za pladanje se nalaze pod rednim brojem 12 ovog formulara.
Specijalni popust za Fotografske klubove: Svaki domadi Foto klub koji je učlanjen u FSS, ukoliko pošalje prijave i radove najmanje 10 svojih autora-članova, modi de da koristi specijalni popust za kotizaciju od 20%. U tom slučaju, kotizacija de iznositi 800 dinara po jednom autoru (za ovaj popust potrebno je da klub prijavi najmanje 10 svojih clanova i članovi se ne mogu prijavljivati pojedinačno, ved je potrebno da klub pošalje radove i prijave za sve svoje članove koji učestvuju na konkursu odjednom). Popust de važiti i za inostrane Fotografske klubove (pod istim uslovima koji su navedeni, iznos kotizacije sa popustom de za inostrane Foto klubove iznositi 15 eur po jednom članu kluba).
06. ŽIRI
Radove de ocenjivati stručni žiri u sastavu: 1. Branislav Brkid MFIAP, EFIAP/s, ESFIAP, MF FSS (Srbija) 2. Aleksandar Kelid MF FSS, ULUPUDS (Srbija) 3. Boro Rudid MF (Makedonija) Delegat FSSa: Zoran Pavlovid (Srbija)
07. NAGRADE
Značka FIAP za najboljeg autora
Tema A : FIAP zlatna, PSA zlatna, UPI medalja, FSS zlatna, FSS srebrna, FSS bronzana, 2 FIAP pohvale, 2 PSA pohvale, 2 UPI pohvale, 2 pohvale Salona
Tema B : FIAP zlatna, PSA zlatna, UPI medalja, FSS zlatna, FSS srebrna, FSS bronzana, 2 FIAP pohvale, 2 PSA pohvale, 2 UPI pohvale, 2 pohvale Salona
Tema C : FIAP zlatna, PSA zlatna, UPI medalja, FSS zlatna, FSS srebrna, FSS bronzana, 2 FIAP pohvale, 2 PSA pohvale, 2 UPI pohvale, 2 pohvale Salona
Tema D : FIAP zlatna, PSA zlatna, UPI medalja, FSS zlatna, FSS srebrna, FSS bronzana, 2 FIAP pohvale, 2 PSA pohvale, 2 UPI pohvale, 2 pohvale Salona
08. PRIMEDBE
Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje SALONA bez pladanja naknade. Organizator de sa odabranim i otštampanim fotografijama za salon, pažljivo postupati i njih de, zajedno sa prispelim CD-ovima uredno arhivirati i čuvati u arhivi, ali ne može preuzeti odgovornost za štetu na CD-u nastalu u transportu prilikom dolaska do organizatora.
9. KALENDAR IZLOŽBE
– prijem radova – do 4. novembra 2012.
– žiriranje – 18. novembar 2012.
– objava rezultata žiriranja na sajtu i e-mailom svakom autoru lični rezultati (ocene) – 28. novembar 2012.
– izložba u Beogradu – u galeriji Narodne banke Srbije od 18. decembra 2012. do 11. januara 2013. i galeriji CFFKS od 12. do 20.
januara 2013.
– dostava kataloga i nagrada – 3. februar 2013.
10. DOSTAVLJANJE RADOVA:
Direktno prijavljivanje i kačenje (upload) fotografija na sajtu: www.artbalance.org
ili slati prijavu i fotografije na e-mail office@artbalance.org
ili slati prijavu i CD sa fotografijama poštom na adresu: Gordana Hajnovid, Dositejeva 19, 11000 BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA (Oni koji šalju e-mailom ili poštom, formular prijave mogu skinuti sa sajta www.artbalance.org , čitko ga popuniti štampanim slovima i radovi moraju biti obeleženi istovetno kao u prijavi)
11. KONTAKTI: Tel. +381 11 2166612, +381 63 8092009, +381 63 8537429
e-mail: office@artbalance.org sve informacije možete naci na sajtu: www.artbalance.org
12. UPUTSTVO ZA PLADANJE KOTIZACIJE
DINARSKO plaćanje: Kotizaciju u dinarima možete uplatiti na tekudi račun broj: 160-335564-50
Primalac: Art Balance, adresa: Dositejeva 19, Beograd, svrha uplate – kotizacija
Iznos kotizacije za članove Foto saveza Srbije je 1.000 din)
Za devizno plaćanje preko PayPal-a i Moneybookersa, uputstva se mogu naći na sajtu: www.artbalance.org
Devizno plaćanje u EUR (20 EUR)

Slične vesti