22.2 C
Belgrade
04/06/2023
esejistika kritika lingvistika prevodilaštvo proza region vizuelne umetnosti

Umjetnost i subverzivnost

url:http://www.sic-journal.org

 U svom petom izdanju sic-časopis za književnost,kulturu i književno prevođenje,kao temu donosi artikulaciju subverzivnosti kroz umjetnost,želeći istražiti načine na koje se različiti umjetnički oblici i forme,od književnosti,filma,teatra,vizelnih umjetnosti i td. suprotstavljaju i odbacuju uvriježene koncepte  i mišljenja.

Pored toga,u ovom broju časopisa želi se istražiti odnos između subverzivnosti i kakofonije postmode-rnih diskursa,a sve u pokušaju da locira i pojmi poziciju subverzivnog čina u savremenom društvu i kulturu,zajedno s mogućim komparativnim analizama prošlih i sadašnjih umjetničkih transgresija,te da na taj način doprinese razumijevanju ovog sveprisutnog fenomena.

Prilikom rasprava o umjetnosti,bez obzira o kojem se njezinom obliku,izrazu,kontekstu,žanru ili bilo kojoj temeljnoj odrednici radi,jedno od ključnih pitanja koje se nameće kao važno jest pitanje njezine povezanosti sa stvarnošću,njezinog značenja za našu svakodnevnicu,kao i pitanje njezina utjecaja na prošle,sadašnje,a ponekad i buduće društvene i kulturne aspekte našeg života.Stalnim iznalaženjem novih oblika pojavnosti,neprekidnim proširivanjem i rušenjem različitih društvenih granica,koje su ,ustvari,samonametnuta ograničenja,umjetnost (bez)uspješno podriva sve što joj se nađe na putu,stvarajući pritom različite pristupe uobičajenim rutinama i percepcijama ili čak u potpunosti rušeći tradicionalno poimanje određenog društvenog segmenta ili fenomena.

Prihvaćaju se radovi koji navedenoj temi pristupaju iz niza različitih disciplina poput književne,liko-vne teorije, kulturalnih studija,teorije književnog prevođenja,lingvistike,antropologije,sociologije,hi-storije itd.

Pored znanstvenih i stručnih radova,članaka i eseja na zadanu temu,sic-časopis za književnost,kulturu i književno prevođenje poseban naglasak stavlja na književno prevođenje kao jedan od oblika komunikacije između kultura te tretira prevođenje kao vrstu umjetničkog stvaralaštva sličnu kreativnom pisanju.Na svojim stranicama stoga objavljuje radove iz područja književnog prevođenja,etike prevođenja,pitanja vjernosti i izostanka iste,kulturalnog prevođenja,prevođenja s malih jezika i td, do specifičnih problema koji se pojavljuju u pojedinim prevodilačkim projektima.

Pored akademskih radova koji se bave nekom od gore pomenutih tema,potiče se objavljivanje prijevoda književnih dijela(kratka proza,odlomci iz romana i dramskih tekstova,poezija,esejistika,eks-perimentalni prijevodi sa svih stranih jezika na hrvatski i/ili engleski,popraćen uvodnim tekstovima koji se bave specifičnim problemima koji se pojavljuju u procesu prevođenja,a koje se može promatrati i analizirati iz perspektive književnog prevođenja.

Prijavu i sažetak potrebno je poslati na  mail adresu uredništva do 1.jula 2012.godine,a gotove članke najdalje do 1.septembra.Dužina sažetka ne bi trebala iznositi više od jedne kartice teksta.

Radovi se mogu slati elektronskim putem u prilogu e-maila časopisa: contact@sic-journal.org  ili u štampanom obliku na adresu uredništva:

Sic-časopis za književnost,kulturu i književo prevođenje

Sveučilište u Zadru

23 000 Zadar

Potrebno je poslati sljedeće podatke i priloge:

  • Podaci o autoru/icama,kontakt,email,afilijacija,kratki CV;
  • rukopis djela prilagođen MLA standardima;
  • bibliografija prilagođena MLA standardima;prilozi(ilustacije,grafički prikazi i td) na kraju dokumenta s precizno označenim mjestima svakog grafičkog priloga u tekstu;
  • kratka biografija izvornog autora i prevoditelja(samo za djela u prijevodu);
  • tekst izvornika(samo za djela u prijevodu);
  • dopušenje za objavljivanje u elektronskom obliku.

Preferira se opseg radova(sa bibliografijom i prilozima) od 15-20 autorskih kartica(1 kartica=1800 znakova sa razmacima).Radovi moraju biti napisani na računaru i spremljeni u .doc ili .rtf formatu(Times New Roman,veličina slova 12 tačaka,dvostruki prored) i uređeni prema MLA standardima citiranja i navođenja korištene literature i bibliografije.

Radovi pristigli bez navedenih podataka i priloga ili poslani na drugačiji način neće biti uzeti u razmatranje.U obzir dolaze samo neobjavljeni radovi i radovi koji nisu na razmatranju u drugim časopisima.

Priloženi rukopisi znanstvenih i stručnih radova prolaze međunarodnu recenziju,a objavljuju se na engleskom i/ili hrvatskkom jeziku.Obavijest sa odgovorom o prihvaćanju ili ne prihvaćanju rada ili pak mogućim korekcijama proizašlim iz recenzija članaka šaljemo mailom u roku od 60 dana od primitka rada.

Uredništvo pridržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi jezičkim standardima i propozicijama časopisa.

Rukopisi se ne vraćaju.

Predviđeni datum publikacije je 15.oktobar 2012.godine

Slične vesti