Home » Posts tagged with » kratka priča
Konkurs IK Alma: Najkraće priče 2012

Konkurs IK Alma: Najkraće priče 2012

Iz­da­vač­ka ku­ća „Al­ma” pri­pre­ma zbo­r­nik pri­ča pod na­zi­vom „Naj­kra­će pri­če 2012”. Na kon­kurs se ša­lju do tri neo­bja­vlje­ne pri­če, ne du­že od 30 re­do­va (1800 zna­ko­va, pri če­mu se i raz­mak iz­me­đu re­či ra­ču­na kao znak). Ne­ma ni­ka­kvih te­mat­skih ili žan­rov­skih ogra­ni­če­nja. Kon­kurs ne­ma tak­mi­čar­ski ka­rak­ter – ne­ma po­bed­ni­ka, na­gra­da i sl. Pri­če uvr­šte­ne u […]

Otvoren natječaj za prijavu radova na West Herzegowina Fest No.10.

Otvoren je natjecaj za prijave radova na jubilarni West Herzegowina Fest No.10. koji ce se odrzati u Širokom Brijegu u periodu od 2. do 4. 8. 2012. godine. Ako imate bend, ako snimate filmove, ako imate kratku pricu… svakako se prijavite. Kao i dosadašnjih godina program festivala ce ciniti upravo vaše prijave, uz nastup specijalnih […]

Continue reading …