0.9 C
Belgrade
28/03/2023
rezultati konkursa Srbija

Резултати конкурса за завршетак Лазаревићевих приповедака

Резултати четвртог по реду наградног Конкурса за завршетак недовршених приповедака Лазе К. Лазаревића:

Стручни жири за оцену радова у саставу:
– Проф. др Душан Иванић, председник жирија, професор емеритус Филолошког факултета у Београду
– др Ружица Јовановић, члан, професор Висока школе струковних студија за васпитаче у Шапцу
– др Славица Јовановић, члан, професор Висока школе струковних студија за васпитаче у Шапцу,
донео је одлуку да је недовршену приповетку Лазе К. Лазаревића ,, Стојан и Илинка,, најуспешније довршио Миомир Милинковић из Ужица. (Рад послат под шифром ,,Довршена приповетка,,)

Проф. др Миомир Милинковић про­фе­сор је књи­жев­но­сти, ре­то­ри­ке и ме­то­ди­ке на­ста­ве срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти на Учи­тељ­ском фа­кул­те­ту у Ужи­цу. Ба­ви се књи­жев­ним и на­уч­ним ра­дом, пи­ше бе­ле­три­сти­ку. Об­ја­вио је преко две стотине књи­жев­но-­кри­тич­ких и на­уч­них ра­до­ва и приказа.
Објавио књи­ге бе­ле­три­сти­ке:

,,Ка­та­нац,, (при­по­вет­ке), При­бој, 1988.
,,Трав­ка вечно­сти,, (песме), Бе­о­град, 2001.
,,Би­стро око,, (песме) Бе­о­град, 2003.
,,Кра­љев­ство за де­тињ­ство,, (песме за децу), Бе­о­град, 2009.
,,Лет у свет,, (песме за децу), Чачак, 2010.
,,Писмо галебу,, (збирка поезије), Београд 2011.

Из обла­сти на­у­ке о књи­жев­но­сти и књи­жев­не исто­ри­је, об­ја­вио је сле­де­ће књи­ге:

,,Ра­де Дра­и­нац и екс­пре­си­о­ни­зам,, Про­ку­пље, 1991.
,,Књи­жев­но де­ло Ми­ло­ра­да По­по­ви­ћа Шап­ча­ни­на,, Ша­бац, 1996.
,,Хо­ри­зон­ти де­тињ­ства,, Ужи­це, 1999.
,,Стра­ни пи­сци за де­цу и мла­де,, Ча­чак, 2006.
,,На­црт за пе­ри­о­ди­за­ци­ју срп­ске књи­жев­но­сти за де­цу,, Но­ви Сад, 2010.
,,Ре­то­ри­ка,, Ужи­це, 2004. и Ча­чак 2006. и 2008.
,,Антологија српске поезије за децу,, Чачак, 2015.

За пе­снич­ку збир­ку ,,Кра­љев­ство за де­тињ­ство,, до­битник је књи­жев­не на­гра­де „Си­ма Цу­цић“.

Slične vesti