3.6 C
Belgrade
04/02/2023
Bosna i Hercegovina fotografija region

Regionalni konkurs za vizuelni identitet 6. Pravo ljudski festivala

 

Početak:
1 Jul 2011

 

Kraj konkursa:
1 Aug 2011

Organizatori Filmskog festivala Pravo ljudski u Sarajevu pozvali su sve grafičke dizajnere/ke, fotografe/kinje i sve kreativce sa prostora bivše Jugoslavije da osmisle vizuelni identitet 6. izdanja tog festivala o ljudskim pravima.

Promovisanjem socijalno angažovane umetnosti uopšte (sa posebnim akcentom na dokumentarni film), neformalnog obrazovanja i interkulturalnog dijaloga, Udruženje Pravo ljudski je specifičan i prepoznatljiv javni prostor koji nastoji da podstakne na rad i gradjanski aktivizam.

Konkurs je raspisan u dve ravnopravne kategorije:

I kategorija: Vizuelni identitet za celokupni PRAVO LJUDSKI festival

Vizuelni identitet za cjelokupni Pravo Ljudski treba biti aplikativan na
4 vrste festivalskih promo kategorija:
– poster festivala
– flyer/program festivala
– katalog festivala
– web festivala

II kategorija: Vizuelno rešenje za program za mlade ZUMIRAJ PRAVA

Vizuelni identitet za ZUMIRAJ PRAVA treba biti aplikativan na 4
vrste festivalskih promo kategorija:
– poster ZUMIRAJ PRAVA
– flyer/program ZUMIRAJ PRAVA
– katalog
* Vizuelni identitet se može napraviti koristeći primere postojećih
filmskih naslova prošlih festivalskih izdanja ili izmišljene sadržaje

1. PRAVO UČEŠĆA

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane koji/e se profesionalno
bave dizajnom, a organizatori se posebno raduju učešću mladih. Svaki/a
kandidat/kinja može učestvovati u obe kategorije, sa maksimalno tri
(3) rada u svakoj kategoriji.

Pravo učešća imaju individualni/e autori/ice i grupa autora/ica.

2. NAGRADE I PRIZNANJA
– produkcija izložbe prijavljenih radova i promocija kroz sve dostupne
kanale (medijski partneri itd.)
– Svi autori/ice radova koji su izloženi na izložbi će dobiti sertifikat
koji potvrduje učešće na izložbi
– autor/ica najboljeg prijedloga vizuelnog identiteta 6. Pravo Ljudski
dobiće nagradu u iznosu od 200€
– autor/ica najboljeg predloga vizuelnog identiteta Zumiraj Prava
dobiće nagradu u iznosu od 100€
– autoru/ici najboljih predloga biće ponudjen autorski ugovor za
dizajn i pripremu za štampu promotivnih materijala 6. Pravo Ljudski.

3. ŽIRI
Pristigle radove će razmatrati odbor za selekciju koji će predložiti Pravo ljudski festival.

4. KRITERIJI
Žiri ce odabrati najbolji predlog na osnovu sledecih kriterijuma:
4.1. Razvijenost koncepta – stepen promišljenosti idejnog predloga;
4.2. Stepen kreativnosti;
4.3. Tehnološka izvodljivost – predložena rešenja treba da budu
izvodljiva poznatim i uobicajenim metodama i postupcima, sa
standardnom tehničkom opremom koja se može naći na tržištu;
4.4. Estetika – u kojoj meri vizuelna komponenta predloga doprinosi
samoj ideji Pravo ljudski Festivala;
4.5. Ekološki aspekti – prednost se daje rešenjima koja promovišu,
te doprinose razvijanju svesti o zaštiti okoline;

5. PRAVILA
5.1. Idejno rešenje mora biti originalno
5.2. Žiri zadržava pravo da ne prihvati niti jedno od ponudenih
predloga
5.3. Žiri zadržava pravo da ne obrazlaže donetu odluku

6. ROKOVI
Krajnji rok za slanje radova (datum na pečatu pošiljke) je 1. august 2011. godine.
Naknadno pristigli radovi se neće razmatrati.

7. PRIJAVA
Neophodno je priložiti:
– Kratko objašnjenje autorskog pristupa-koncepta predloga.
– Idejni predlog u elektronskom formatu (radovi se dostavljaju u
JPG, EPS, TIFF, PSD ili PDF formatu) putem e-maila ili na CD-u, sa
naznakom „Konkurs – vizual Pravo Ljudski“ na adresu:
PRAVO LJUDSKI
festival@pravoljudski.org
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Za predloge poslate putem e-maila (festival@pravoljudski.org)
maksimalna veličina dokumenta je 10 MB. Za sve dokumente veće
od 10 MB treba poslati link na server sa kojeg će biti preuzeti
dokument).

Uz konkursni rad (u istoj email poruci / koverti) treba napisati ime
autora/ice plakata (odnosno imena svih autora/ica, koautora/ica i
suradnika/ica), te podatke za kontakt.

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 10. septembra na
web stranici www.pravoljudski.org.

Svi/e kandidati/kinje će biti pismeno obavešteni/e o rezultatima konkursa najkasnije do 20. septembra 2011.

PRAVO VLASNIŠTVA Udruženja Pravo ljudski
Autor/ica najboljeg prijedloga prilikom preuzimanja (potpisivanja ugovora) prihvata članove ugovora da je rešenje originalno, i u slučaju spora sa trećim licem, vezano za originalnost rešenja, samostalno snosi celokupnu pravno-materijalnu odgovornost.
Prihvaćeno rešenje postaje vlasništvo Pravo ljudski festivala, te autor/ica
prihvata odricanje od svih autorskih prava, odnosno intelektulnog
vlasništva, te isto prenosi na Pravo ljudski, koja ima pravo daljeg
neograničenog raspolaganja istim.

Prijavom, autor/ica ujedno prihvata i pravila konkursa.

Sajt Filmskog festivala Pravo ljudski je www.pravoljudski.org.

(SEEcult.org)

Slične vesti