22.9 C
Belgrade
23/07/2024
književnost region rokovi u oktobru Slovenija

Raspis (konkurs) JAK – Slovenija

 Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

 Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2018

(v nadaljevanju: JP1–M–2018)

 1. Naziv in sedež naročnika

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

 1. Predmet in področje javnega poziva

Predmet javnega poziva je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2018 na področju mobilnost v tujini (M).

 1. Cilji javnega poziva in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev

JAK bo kulturne projekte na področju mobilnosti v tujini (M) podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

 • neposredna podpora avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, literarnim agentom, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, ter prevajalcem leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega in v slovenski jezik;
 • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter razvoj kompetenc uveljavljenih in perspektivnih avtorjev leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku;
 • spodbujanje mreženja in razvoj kompetenc založnikov/urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del;
 • promocija in uveljavljanje prevajalcev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter spodbujanje njihovega razvoja kompetenc;
 • spodbujanje izobraževanja in razvoja kompetenc prevajalcev leposlovnih ali humanističnih del v slovenski jezik na dogodkih v tujini;
 • krepitev operativnih zmogljivosti založnikov/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del in literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, spodbujanje njihovega mednarodnega povezovanja in vključevanja v mednarodnem mreže in projekte, spodbujanju uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru ter krepitvi potencialov za uspešno izvedbo projekta »Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu«.

 

JAK bo v okviru tega poziva za sofinanciranje izbrala največ tri (3) projekte posamičnega prijavitelja.

 1. Vsebinska opredelitev javnega poziva

Mobilnost v tujini (M)

Sofinancirani bodo potni stroški posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja, za vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini, namenjene predvsem širši javnosti. Prav tako bodo sofinancirani potni stroški posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo na področju humanistike, vendar le za vabljene nastope na odmevnih kulturnih prireditvah v tujini, ki so namenjene širši javnosti in za katere prijavitelji ne morejo pridobiti sredstev iz drugih virov.

Sofinancirani bodo tudi potni stroški založnikov/urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov ali avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, za udeležbo na strokovnih založniških prireditvah ali individualnih programih v tujini z namenom promocije in uveljavljanja slovenskih avtorjev.

Sofinancirani bodo tudi potni stroški prevajalcem izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del za udeležbo na dogodkih v okviru Slovenskega knjižnega sejma ali za udeležbo na dogodkih v tujini, neposredno povezanih s predstavitvijo njihovih objavljenih prevodov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del.

Sofinancirani bodo tudi potni stroški prevajalcem leposlovnih ali humanističnih del v slovenski jezik za aktivno udeležbo na strokovnih dogodkih v tujini, namenjenih izključno izobraževanju in razvoju kompetenc.

 

 1. Okvirna vrednost javnega poziva JP1–M–2018, obdobje za porabo sredstev ter sprememba ali prekinitev sofinanciranja

Okvirna vrednost javnega poziva JP1–M–2018 znaša predvidoma 25.000,00 EUR.

Sredstva, dodeljena v okviru tega poziva, morajo biti porabljena v letu 2018 oz. v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter pogodba o sofinanciranju.

JAK si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh okvirno določenih sredstev tega javnega poziva.

Če JAK na podlagi rednega ali izrednega nadzora sofinanciranega kulturnega projekta ugotovi, da izbrani kulturni projekt v celoti ali delno ni bil izveden, da je bila izvedba kulturnega projekta neskladna s prijavno vlogo ali pogodbo, pomanjkljiva ali na neustrezni ravni, da se dejanski stroški kulturnega projekta razlikujejo od navedenih v prijavni dokumentaciji oziroma sklenjeni pogodbi o sofinanciranju kulturnega projekta, ali da prijavitelj ni upošteval v pogodbi določenih drugih obveznosti, lahko JAK zahteva delno ali celotno vračilo že izplačanih sredstev z zakonitimi obrestmi, pri čemer lahko prekine sofinanciranje na javnem pozivu izbranega kulturnega projekta.

Če se v času izvedbe postopkov tega javnega poziva obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za sofinanciranje JAK, zmanjša do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev poziva, lahko JAK postopek poziva ustavi, v primeru že izdanih odločb izda nadomestne odločbe, s katerimi ustrezno spremeni odločitev o sofinanciranju kulturnih projektov oziroma spremeni ali prekine že sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnih projektov.

Vsa tveganja pri izvajanju kulturnega projekta pred izdajo odločbe in podpisom pogodbe o sofinanciranju izbranega kulturnega projekta nosi njegov izvajalec.

 

 1. Obdobje sofinanciranja, višina sofinanciranja in upravičeni stroški

Na tem javnem pozivu izbranim prijaviteljem bodo dodeljena sredstva na področju mobilnosti (M) za sofinanciranje kulturnih projektov, izvedenih v letu 2018.

Upravičeni stroški kulturnega projekta so stroški, nastali pri aktivnostih, ki so neposredno povezane s projektom, sprejetim v sofinanciranje, v skladu s predmetom in namenom poziva ter niso sofinancirani iz drugih javnih virov.

Med upravičene stroške sodijo potni stroški, in sicer za vlak (2. razred), ali avtobus, ali letalo (ekonomski razred), ali kilometrina, največ v višini vrednosti železniške vozovnice 2. razreda (v primeru, da železniški promet ne obstaja, v vrednosti vozovnice za avtobus), stroški vinjet, stroški drugih javnih prevozov in stroški vizumov.

JAK bo izbranim izvajalcem projektov na področju mobilnosti v tujini sofinancirala do 100 % in največ 1.500,00 EUR vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt posamičnega prijavitelja.

Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ne sme prejeti sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo JAK ugotovila, da je upravičenec prejel sredstva ali pa so mu bila odobrena za isti namen tudi iz drugih virov financiranja, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan JAK povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

 1. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP1–M–2018

7.1 Splošni pogoji

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

 • da imajo v času prijave na ta poziv izpolnjene vse pogodbene obveznosti oziroma urejena medsebojna razmerja z JAK;
 • da prijavljeni kulturni projekti niso sofinancirani iz naslova drugih razpisov ali pozivov JAK;
 • da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov poziva na spletni strani JAK, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1);
 • da se z istim kulturnim projektom (v celoti ali delu) na ta poziv prijavljajo samo enkrat;
 • da pri prijavi upoštevajo vsebinske opredelitve poziva, skladno s 4. točko besedila poziva, cilje, skladno s 3. točko besedila poziva, ter upravičene stroške, skladno s 6. točko besedila poziva;
 • da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB);
 • da je vlogo podala upravičena oseba, da je bila vloga oddana pravočasno in skladno z navodilom o oddaji vloge iz 10. točke besedila tega poziva;
 • da je vloga v celoti napisana v slovenskem jeziku;
 • da prijavitelj sprejema sodelovalno dolžnost pri posredovanju verodostojnih informacij ter vsebinske in finančne dokumentacije in se zavezuje, da bo sodeloval pri izvajanju vsebinskega in finančnega nadzora.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev na prijavnem obrazcu. Če JAK naknadno zahteva izvirnike potrdil o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

7.2 Posebni pogoji

Prijavitelji morajo ob splošnih izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:

 • da se prijavljajo kot fizične osebe: avtorji, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja ali humanistike, oziroma založniki/uredniki izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, oziroma kot literarni agenti, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, oziroma kot prevajalci leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega in v slovenski jezik;
 • da so v primeru, da kandidirajo kot avtorji, v obdobju 2014–2018 objavili vsaj eno (1) samostojno izvirno leposlovno ali humanistično knjižno delo v slovenskem jeziku, ki ni izšlo v samozaložbi, ali da so v slovenskem jeziku na področju leposlovja in humanistike objavljali v referenčnih tiskanih in drugih medijih;
 • da so v primeru, da kandidirajo kot založniki/uredniki, v obdobju 2014–2018 izdali/uredili vsaj tri (3) izvirna slovenska leposlovna ali humanistična dela;
 • da v primeru, da kandidirajo kot literarni agenti, zastopajo najmanj enega (1) založnika izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, ali najmanj tri (3) avtorje izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del;
 • da so v primeru, da kandidirajo kot prevajalci izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del v obdobju 2014–2018 objavili vsaj en (1) prevod samostojnega leposlovnega ali humanistično knjižnega dela, ki ni izšel v samozaložbi, ali da so samostojne prevode s področja leposlovja in humanistike, izvorno napisane v slovenskem jeziku, objavljali v referenčnih tiskanih in drugih medijih;
 • da so v primeru, da kandidirajo kot prevajalci leposlovnih ali humanističnih del v slovenski jezik, v obdobju 2014–2018 v slovenski jezik prevedli vsaj dve (2) leposlovni ali humanistični deli, ki nista izšli v samozaložbi;
 • da prijavljajo kulturni projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2018;
 • da zaprošajo za financiranje do 100 % in največ 1.500,00 EUR vseh upravičenih stroškov na prijavljeni projekt posamičnega prijavitelja;
 • da prijavljajo kulturne projekte, ki so finančno uravnoteženi, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki);
 • da se prijavitelj zavezuje k vračilu dela ali celotnih sredstev na zahtevo JAK, če bo v postopkih nadzora JAK ugotovila nenamensko porabo proračunskih sredstev oz. preplačilo v odločbi in pogodbi določenega deleža upravičenih stroškov.

 

 1. Ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vloge

Odpiranje vlog in ugotavljanje njihove pravočasnosti oziroma popolnosti ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na JAK imenuje direktor. Vloge, prispele na poziv, se odpira po vrstnem redu prispetja.

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih (5) dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

 

 1. Kriteriji za ocenjevanje vlog

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb bo strokovna komisija na predvidoma treh (3) sejah obravnavala po vrstnem redu njihovega prispetja, skladno z naslednjimi kriteriji:

Avtorji

  Kriteriji/merila – M Točke
1. Reference avtorjevega dela, s poudarkom na obdobju 2014–2018 (kvaliteta opusa v tem obdobju) ali izkazana posebna nadarjenost ustvarjalca 20
2. Reference prireditve v tujini in drugih vključenih avtorjev 20
  Skupno število točk 40

 

Založniki ali uredniki

  Kriteriji/merila – M Točke
1. Reference založnika ali urednika in pomen izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, ki jih je prijavitelj izdal/uredil v obdobju 2014–2018, za razvoj in dvig kvalitete slovenske literarne ali humanistične produkcije 15
2. Reference prireditve v tujini ali individualnega programa v tujini 15
3. Načrtovane dejavnosti v okviru prireditve ali individualnega programa v tujini 5
4. Prednostni kriterij – založnik ali urednik, predstavnik založbe, ki ni sofinancirana na področju mednarodnega sodelovanja na razpisih JR2–PROGRAM–2016–2019 ali JR9–KNJIGA–2018–2019 5
  Skupno število točk 40

 


Literarni agenti

  Kriteriji/merila – M Točke
1. Reference literarnega agenta 10
2. Reference založnikov ali avtorjev, ki jih literarni agent zastopa, pomen izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del založnikov ali avtorjev, ki so izšla v obdobju 2014–2018, za razvoj in dvig kvalitete slovenske literarne ali humanistične produkcije 10
3. Reference prireditve v tujini ali individualnega programa v tujini 15
4. Načrtovane dejavnosti v okviru prireditve ali individualnega programa v tujini 5
  Skupno število točk 40

 

Prevajalci

  Razpisni kriteriji/merila – M Točke
1. Reference prevajalčevega dela, s poudarkom na obdobju 2014–2018 (kvaliteta opusa v tem obdobju) ali izkazana posebna nadarjenost ustvarjalca 20
2. Reference prireditve in drugih vključenih sodelujočih 10
3. Načrtovane individualne dejavnosti v okviru prireditve 10
  Skupno število točk 40

 

 1. Uporaba kriterijev in način ocenjevanja

 

Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike bo obravnavala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna. Če prijavitelj odda nepopolno vlogo in jo kasneje samoiniciativno ali na poziv JAK v ustreznem roku dopolni, za čas prispetja šteje čas dopolnitve, s katero vloga postane popolna.

Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo JAK na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov. Strokovna komisija bo predlagala v financiranje projekte prijaviteljev, ki dosežejo najmanj 25 točk do porabe predvidenih sredstev. Med vlogami, ki so prispele istočasno, ima prednost vloga, ki je višje ocenjena.

Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk.

Višina odobrenih sredstev za kulturni projekt na področju mobilnosti je odvisna od obsega in finančne zahtevnosti kulturnega projekta ter sredstev, ki so namenjena pozivu, pri čemer med izbranimi kulturnimi projekti ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.

V kolikor za zadnjega v sofinanciranje sprejetega prijavitelja ne bo več na razpolago vseh zaprošenih sredstev, bo financiranje mogoče le v višini preostanka sredstev.

 1. Rok poziva in način oddaje vlog

 

Prijavitelji morajo vlogo oz. obrazce poziva izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si/si/avtorizacija povezava do nje pa tudi na naslovu http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/, na obeh naslovih so tudi podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge.

Po končanem izpolnjevanju vloge v spletni aplikaciji morajo prijavitelji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu poziva oz. obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte nalepiti obrazec s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija.

Prijavitelj, ki se prijavlja več projektov, mora vlogo za vsak posamični projekt poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako projekt posebej izpolniti ustrezen obrazec v spletni aplikaciji.

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega poziva JP1–M–2018 v Uradnem listu RS in objave besedila poziva na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne 9. 2. 2018 ter traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 1. 10. 2018.

Vsi zahtevani prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti, datirani in podpisani s strani prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

 1. Izločitev vlog

Za prepozno šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila v tiskani obliki oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 10. 2018 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena glavni pisarni JAK. Za prepozno šteje tudi vloga, ki v elektronski obliki ne bo oddana do vključno 1. 10. 2018 Za prepozno šteje tudi vloga, ki je prispela ali bila oddana v elektronski obliki po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev. Nepravočasna vloga bo izločena iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

 

Za nepopolno šteje vloga, ki ne bo izpolnjena v celoti v elektronski obliki in na originalnih, datiranih in podpisanih prijavnih obrazcih oz. ne bo izpolnjena v skladu z zahtevami dokumentacije javnega poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku. Nepopolna vloga bo izločena iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

Prijavitelj lahko na lastno pobudo dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave s strani strokovne komisije.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih (5) dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.

Za neupravičeno osebo šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v pozivu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Prijavitelj, ki ne bo izpolnjeval splošnih in posebnih pogojev, bo kot neupravičena oseba izločen iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani odločbi o izboru spremeni odločitev in s prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času izvajanja nadzora razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo dela ali celotnih sredstev.

Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav razpisovalca, ki bi pomenile daljše obdobje nedelovanja spletne aplikacije in prijave ne bi bilo mogoče oddati na predpisan način, lahko vlagatelj svojo vlogo v celoti izpolni na obrazcih, ki bodo v tem primeru objavljeni na spletnih straneh, in jo v fizični obliki preda agenciji na način, opredeljen v dokumentaciji poziva. Samo v navedenem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne in pravočasne in jih bo JAK upoštevala. O morebitnih tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani razpisovalca.

JAK prijavne dokumentacije in prilog ne bo vračala prijaviteljem.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s splošnimi in posebnimi pogoji ter kriteriji javnega poziva.

 

 1. Odločitev

Direktorica na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme popolno vlogo, ki je bila naslednja po vrstnem redu in zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.

 

 1. Dokumentacija javnega poziva

 

Dokumentacija javnega poziva obsega:

 • besedilo javnega poziva,
 • izbirni prijavni obrazec v spletni aplikaciji.

 

Dokumentacija javnega poziva JP1–M–2018 je na voljo na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, besedilo poziva pa tudi na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/.

 

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:

 • natisnjen izbirni prijavni obrazec spletne aplikacije z obveznimi prilogami:
  • za avtorje vabilo na prireditev v tujini in program prireditve v tujini;
  • za založnike/urednike program prireditve v tujini oziroma individualni program v tujini;
  • za literarne agente program prireditve v tujini oziroma individualni program v tujini
  • za prevajalce iz slovenščine program prireditve oziroma individualni program v tujini;
  • za prevajalce v slovenščino program prireditve v tujini.

 

 1. Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila

Katja Stergar, tel.: 01 369 58 27, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih so v ponedeljek in četrtek od 9. do 12. ure, v sredo od 14. do 16. ure.

 

Renata Zamida

Direktorica Javne agencije za knjigo RS

 

Slične vesti