18 C
Belgrade
23/03/2023
Bosna i Hercegovina esejistika poezija proza region

Poziv za treći broj Časopisa “Slovo“

slovoP O Z I V

svim zainteresiranim studentima i studenticama da pošalju i predstave svoje autorske radove iz oblasti nauke i umjetnosti i time uzmu učešće u kreiranju sadržaja trećeg broja Časopisa Slovo. Časopis je namijenjen studentima i studenticama,prvenstveno, Filozofskog fakulteta u Sarajevu, ali i drugih fakulteta i univerziteta u Bosni i Hercegovini i regijikoji/e žele predstaviti svoje radove iz jedne od sljedećih kategorija: izvornih naučnih radova, pregleda članaka, historijske građe, izlaganja s naučnih skupova, stručnih članaka, prikaza knjiga i periodika, književnoumjetničkih radova, novinarskih članaka, intervjua, prijevoda, fotografije, stripa, karikature.

Oprema rukopisa

Uz radove treba poslati: 1. naslov rada i kategoriju rada, 2. ime i prezime autora/ice, 3. naziv institucije i adresu, 4. e-mail adresu, 5. sažetak (najviše 500 karaktera) i ključne riječi na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku i na engleskom jeziku (najviše 10 do 12 riječi) /summary and key words, 7. bilješke i literaturu(prilikom citiranja i navođenja literature koristiti APA-stil), 8. biografiju autora/ice.

Detaljne upute u vezi sa citiranjem i bilježenjem literature, kao i primjer biografije dostupni su na web-stranici: http://www.staff-unsa.org/casopis-slovo

Radovi mogu biti na jednom od sljedećih jezika: bosanski, hrvatski, srpski ili engleski; obavezno je naglasiti kojim standardnim jezikom je rad pisan.Radove pisati fontom – Times New Roman; veličina fonta: naslovi – 16, podnaslovi – 14, tekst – 12, fusnote – 10; prored – 1.5.

 Poziv ostaje otvoren do 30. juna 2015. godine, a svoje radove možete slati na
e-mail adresu: redakcija.slovo@gmail.com (vaš e-mail (subject) treba nositi naziv: ime.prezime.kategorijarada).

Za praćenje rada Časopisa kao i za dodatne informacije možete nam se obratiti putem navedenog e-maila, putem naše web stranice: www.staff-unsa.org/casopis-slovo, kao i putem našeg facebook profila ili fan page-a: Časopis Slovo.

Autori i autorice odabranih radova o izboru će biti obaviješteni/e putem e-maila najkasnije do 01. augusta 2015.

Autori/ice mogu poslati najviše 3 rada, odnosno 5 fotografija.

Pristigli radovi koji ne budu ispunjavali uvjete propisane Pozivom, prethodno objavljeni radovi ili radovi pristigli nakon 31. juna, neće biti uzeti u razmatranje!

Preduvjet za objavljivanje radova i učešće na Pozivu jeste status studenta/ice prvog, drugog ili trećeg studijskog ciklusa u akademskoj 2014/2015. godini.

 U Sarajevu, 01. januara 2015. godine

Redakcija Časopisa Slovo

Slične vesti