3.6 C
Belgrade
01/12/2022
državni konkursi nauka Srbija

Poziv za Međunarodnu konferenciju: „VREME – SEĆANJE – IDENTITET – ARHIV“

arhiv vojvodinePovodom obeležavanja stogodišnjice početka Prvog svetskog rata, Arhiv Vojvodine u saradnji sa časopisom „Nova misao“ organizuje Međunarodnu konferenciju „VREME – SEĆANJE – IDENTITET – ARHIV“ koja će biti održana 29. i 30.10.2014. godine u Novom Sadu.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu Konferencije i predstavite Vaš stručni ili naučni rad na temu Arhiv, mediji i kultura sećanja u Prvom svetskom ratu, koji će biti objavljen u tematskom Zborniku Arhiva Vojvodine do kraja 2014. godine.

Sažetak rada na srpskom i engleskom jeziku (za domaće autore), a stranci samo na engleskom jeziku, treba dostaviti najkasnije do 25.08.2014. godine, elektronskim putem na adresu: conferenceww1@gmail.com i u štampanoj formi na adresu: Arhiv Vojvodine (za Konferenciju), 21000 Novi Sad, Dunavska 35. Takođe, molimo Vas da Izjavu da rad nije (niti će biti) objavljivan ili ponuđen nekom drugom za objavljivanje dostavite na adresu Arhiva Vojvodine.

Odbir radova i redosled izlaganja na Konferenciji će biti završen najkasnije do 15. septembra 2014. godine, a zatim ćemo Vam poslati poziv sa programom rada Konferencije.

Mogući naslovi tema stručnih i/ili naučnih radova:

1.         Arhiv/arhivska građa u Velikom ratu

2.         Ratni dobrovoljci 1914–1918.

3.         Političke partije u Prvom svetskom ratu

4.        Žene u Prvom svetskom ratu

5.         Odjeci sarajevskog atentata u štampi

6.         Odjeci početka Prvog svetskog rata u štampi

7.         Mediji i Prvi svetski rat

 

Uputstvo autorima

Konačnu, lektorisanu verziju rada treba dostaviti najkasnije do 24. novembra 2014, elektronskim putem na adresu: conferenceww1@gmail.com i u štampanoj formi na adresu: Arhiv Vojvodine (za Konferenciju), 21000 Novi Sad, Dunavska 35.

Rad treba da bude napisan srpskim jezikom ćiriličkim ili latiničkim pismom, ili engleskom jeziku, u Microsoft Word-u do 30.000 slovnih znakova (uključujući sažetak i rezime na srpskom i engleskom jeziku).

Ilustrovani prilozi (fotografije, grafikoni, geografske karte, i drugo) moraju biti adekvatno skenirani (300 dpi). Ilustracija mora biti označena brojem, mora da ima legendu i naznačeno mesto unutar teksta gde će se naći. Format ilustracije može biti: bmp, jpg ili tiff. Svaka ilustracija mora biti u posebnom folderu.

Struktura rada je sledeća:

•           ime i prezime;

•           adresa autora i ustanove u kojoj radi;

•           naslov rada;

•           sažetak (250-300 reči);

•           ključne reči (3–10);

•           tekst (obima do jednog štamparskog tabaka – 16 stranica);

•           rezime na engleskom (300–500 reči).

 

Forma teksta:

 

•           tekst procesor Word;

•           stil Normal;

•           format strane A4;

•           margine (cm): gore -2.5, dole – 7.2, levo – 2, desno – 6.3, guter – 0;

•           font Times New Roman, 14pt naslov, 12pt podnaslov (bold), 12pt osnovni tekst,

10pt napomene;

•           prored Single,

•           napomene Footnotes u neprekinutom nizu od 1 dalje.

 

Primljeni radovi se ne vraćaju.

Objavljeni radovi rezultat su rada i istraživanja njihovih autora, koji snose odgovornost za stavove i podatke iznete u njima.

8.         Zaštita kulturnih dobara i Veliki rat

9.         Vojni spomenici iz Velikog rata

 

Slične vesti