10 C
Belgrade
06/12/2022
proza Srbija

Naj­kra­će pri­če 2010

Iz­da­vač­ka ku­ća „Al­ma” pri­pre­ma zbo­r­nik pri­ča pod na­zi­vom „Naj­kra­će pri­če 2010”. Na kon­kurs se ša­lju do tri neo­bja­vlje­ne pri­če, ne du­že od 30 re­do­va (1800 zna­ko­va, pri če­mu se i raz­mak iz­me­đu re­či ra­ču­na kao znak). Ne­ma ni­ka­kvih te­mat­skih ili žan­rov­skih ogra­ni­če­nja. Kon­kurs ne­ma tak­mi­čar­ski ka­rak­ter – ne­ma po­bed­ni­ka, na­gra­da i sl. Pri­če uvr­šte­ne u zbo­r­nik ne­će se ho­no­ri­sa­ti. Pri­če se pot­pi­su­ju ime­nom i pre­zi­me­nom. Po­želj­no je na­ve­sti i osnov­ne po­dat­ke o auto­ru (da­tum i me­sto ro­đe­nja, za­ni­ma­nje, knji­žev­ni rad, sa­rad­nja sa ča­so­pi­si­ma, ob­ja­vlje­ne knji­ge, adre­sa, te­le­fon, imejl adre­sa…).

Ra­do­vi se ša­lju na adre­su:

„Alma”

Molerova 62-A
11000 Beograd

ili elektronskom poštom na adresu:
izdavackakuca.alma@yahoo.com

Po­što ve­li­ki broj mej­lo­va, iz ne­po­zna­tih raz­lo­ga, ne sti­že do nas, svi­ma ko­ji pri­če po­ša­lju elek­tron­skom po­štom po­tvr­di­će­mo da smo nji­hov mejl pri­mi­li. Uko­li­ko vam ne od­go­vo­ri­mo, mo­li­mo vas da pri­če po­ša­lje­te po­no­vo. Kon­kurs je otvo­ren do 15. de­cem­bra 2010. go­di­ne. Po­čet­kom mar­ta 2011. go­di­ne bi­će ob­ja­vljen zbor­nik naj­lep­ših ostva­re­nja pri­sti­glih na kon­kurs.

Sve in­for­ma­ci­je o kon­kur­su, auto­ri­ma za­stu­plje­nim u zbor­ni­ku, pred­sta­vlja­nju knji­ge i sl. bi­će ob­ja­vlje­ne na saj­tu www.alma.rs i www.alma.co.rs. Na ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa (uključujući i zbornik s IX konkursa za najkraću kratku priču – „Kuće u vazduhu“).

Slične vesti