6.7 C
Belgrade
03/02/2023
NVO sektor Srbija

Konkursi Zaječarske inicijative i fondacije iskorak „Kultivacija“

zajecarska inicijativaZaječarskainicijativa i fondacija Iskorak, uz podršku Rockefeller brothers fondacije raspisali su donatorski program pod nazivom „Kultivacija“ , za koji mogu da konkurišu udruženja i neformalne grupe sa teritorije Timočke krajne (Zaječar, Bor, Negotin, Kladovo, Majdanpek, Sokobanja, Knjaževac, Boljevac).

Cilj programa „Kultivacija“ je da podstakne građane/građanke da osmisle festivale alternativne kulture,odnosno umetnoasti. Ovim konkursom želimo da podstaknemo raspravu, i ohrabrimo stvaranje alternativnih pravaca  u kulturi, u odnosu na zvanične kulturne navike stanovništva i vrednostima  koje su povezane sa takvim navikama. Maksimalna sredstva za koje udruženja i neformalne grupe mogu da konkurišu iznose 2500 dolara u dinarskojprotivvrednosti, ova sredstva udruženja i neformalne grupe mogu da koriste za organizovanje :Performansa, predstava, debata,video i audio projekcija, predavanja, okruglih stolova ili drugih umetničkih izražaja, koji su povezani sa ciljom programa, da preduzete akcije imaju emanentnu umetničku vrednost, kao i da predstavljaju alternativu preovlađujućim kulturnim praksama i navikama stanovništva u Srbiji.

Konkurs „Kultivacija“ otvoren je do 1.avgusta, sva udruženja i neformalne grupe  svoje  predloge projekta mogu da pošalju na mejl kultivacija@zainicijativa.org ,dok formulare i predloge budzeta za podnošenje projekta  mogu da pronadju na sajtu www.zainicijativa.org .

Da zajedno stvaramo svoja kulturna okruženja.

 

Program donacija Zaječarske inicijative i fondacije Iskorak
KULTIVACIJA
Zaječarska inicijativa i fondacija Iskorak vas pozivaju da se prijavite na konkurs u okviru programa donacija„Kultivacija“.
Finansijsku podršku za program „Kultivacija“ pruža fondacija Rockefeller Brothers Fund.
Zaječarska inicijativa (ZI) je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2001. godine u Zaječaru. Zaječarska Inicijativa, u regionu Timočke krajine, osnažuje građane/ke, posebno mlade, da u partnerstvu sa zainteresovanim stranama, menjaju okruženje shodno svojim potrebama, utiču na lokalne vlasti i stalno unapređuju sopstveni položaj. Tri osnovna polja u kojima deluje Zaječarska inicijativa podrazumevaju pružanje podrške građanima, organizacijama građanskog društvai neformalnim grupama u Timočkoj krajini da se bave problemima u svojim lokalnim zajednicama, direktnu podršku angažovanju mladih ljudi i doprinos jačanju transparentnosti i političke odgovornosti svih nivoa vlasti. Više informacija o Zaječarskoj inicijativi se može nadi na web prezentaciji udruženja: www.zainicijativa.org.
Fondacija Iskorak je prva fondacija za razvoj zajednice u Srbiji. Fondaciju je osnovala Zaječarska inicijativa kako bi svoje aktivnosti na polju razvoja filantropije i prikupljanja sredstava učinila još efikasnijim. Osnovni cilj fondacije Iskorak je pružanje podrške i pomodi građanimai građankama Timočke krajine kako bi lokalne zajednice u kojima žive oblikovali po svojoj meri i potrebama. Više informacija o fondaciji Iskorak se može nadi na web prezentaciji fondacije: www.fondacijaiskorak.rs
Cilj programa
Cilj programa „Kultivacija“ je da se podrže organizacije i grupe iz Timočke krajineda kroz festivale savremene umetnosti / kulture i pruže alternativu preovlađujudim kulturnim praksama građana / građanki i vrednostima koje su sa tim praksama povezane.
Nedavna istraživanja pokazuju izuzetno negativne tendencije u vezi sa kultrunim potrebama, navikama, ukusima i znanjima građana i građanki Srbije. Situacija je posebno loša u unutrašnjosti zemlje. Kroz podršku aktivnostima grupa i organizacija iz Timočke krajine, Zaječarska inicijativa i fondacija Iskorak žele da otvore kritičku društvenu raspravu o preovlađujudim kulturnim praksama građana / građanki, prezentujudi alternativu.
Geografsko područje
l Organizacije i neformalne grupe koje se prijavljuju na konkurs moraju da budu sa teritorije slededih opština: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo;
l Projektne aktivnosti moraju da budu realizovane na teritoriji navedenih opština.
Kriterijumi za dobijanje donacije
Osnovni kriterijumi za dobijanje donacije su:
l Predlozi projekata moraju da budu u skladu sa navedenim ciljem programa;
l Projekat je realan i ostvarljiv u dvomesečnom periodu realizacije;
l Predlog projekta uključuje savremene i inovativne umetničke forme poput performansa, pozorišnih i plesnih predstava, izložbi, akcija u javnom prostoru, radionica, video i filmskih projekcija, predavanja, debata i okruglih stolova, promocija knjiga i publikacija i drugih;
l Sadržaj koji se predlaže u projektu poseduje nesumnjivu umetničku vrednost, a projektne aktivnosti pokazuju inovativnost u pristupu;
l Projektne aktivnosti afirmišu mlade i neafirmisane kreativne stvaraoce sa područja Timočke krajine;
l Predlog projekta doprinosi promociji umetnosti i culture uopšte;
l Budžet projekta je ekonomičan, realističan i racionalan i u skladu je sa predloženim aktivnostima. Prednost de imati oni predlozi projekata koji besplatno koriste postojede lokalne ili sopstvene resurse, dok se sredstva iz ovog programa koriste za troškove koji ne mogu biti pokriveni na drugi način;
l Projekat podstiče volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici, odnosno aktivno uključuje lokalno stanovništvo u osmišljavanje i realizaciju aktivnosti;
l Predložene aktivnosti imaju potencijala da budu ponovo organizovane u okviru istog festivala;
l Predlog projekta jasno definiše kako de pripadnici oba pola biti aktivno uključeni u realizaciju projektnih aktivnosti i kakve de pozitivne efekte imati od rezultata projekta, vodedi računa o rodnoj ravnopravnosti i
l Sve predložene aktivnosti se realizuju uz poštovanje zaštite životne sredine i principa održivog razvoja.
Poželjno je da:
l Predložene aktivnosti imaju angažovani karakter i da doprinose aktuelizaciji i problematizaciji nekog društveno relevantnog problema, odnosno tema koje do sada nisu dovoljno ili na pravi način prepoznate kao relevantne u javnosti.
l Predlozi projekata imaju podršku iz lokalne zajednice u vidu finansijskih sredstava ili donacija / popusta na materijal, volonterskog rada umetnika, besplatnog medijskog vremena, besplatnog peciva i sokova i drugog.
Ko može da konkuriše za sredstva u okviru programa?
Za program «Kultivacija» mogu konkurisati:
1. Udruženja građana registrovana prema Zakonu o udruženjima,
2. Neformalne grupe građana (neregistrovana udruženja) na koje se isti Zakon primenjuje,
sa sedištem u jednom od slededih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo.
Neformalne grupe građana kao i udruženja građana koja deluju u navedenim opštinama, ali nemaju tu sedište, nede biti direktno podržani u okviru ovog programa. Navedene strukture mogu da budu uključene u planiranje i realizaciju projekata kao partneri.
Dve ili više organizacija iz jedne ili više opština mogu zajedno konkurisati za dobijanje sredstava, pri čemu je neophodno da jedna organizacija bude nosilac projekta, a druge partneri na projektu.
Procedura za prijavljivanje i vremenski rokovi
Krajnji rok zakonkurisanjeje 1. avgust 2013. godine. Prijave koje pristignu nakon ovog roka nede biti uzete u razmatranje. Proces razmatranja prijava trajade najviše 10 dana od datuma zatvaranja konkursa.
Organizacije i grupe moraju da podnesu sopstveni predlog projekta u obliku prijavnog formulara koji se može nadi na web prezentaciji www.zainicijativa.org. Formular mora biti popunjen na srpskom jeziku, elektronski ili ručno.
Prijave moraju da sadrže:
– Popunjen prijavni formular
– Popunjen predlog budžeta
Ukoliko prijavu podnosi registrovano udruženje građana, prijava treba da sadrži i
– Kopiju Rešenja o registraciji
– Statut organizacije
Prijave se dostavljaju elektronskim putem (kultivacija@zainicijativa.org), regularnom poštom (Zaječarska inicijativa, Poštanski fah 162, 19 000 Zaječar) ili lično (7. septembra 2, 19 000 Zaječar).
Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti menadžerki programaDragani Čivitovid (gagac@zainicijativa.org, 019 440 225 ili 060 7 444 004).
Finansijska sredstva
Ukupna raspoloživa sredstva u okviru programa iznose 5.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 2.500 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1.000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti.
Trajanje projekta
Planirano trajanje projekta je do 2 meseci.
Ograničenja
Predlozi projekata ne mogu da budu podržani u slučaju da:
l Postoji bilo kakav sukob interesa;
l Podrazumevaju iskuljučivo komercijalne programe (koncerti rok i pop muzike, komercijalne, pozorišne predstave, itd.);
l Se u potpunosti ne odnose na cilj programa «Kultivacija»
l Uključuju bilo kakav oblik stranačke promocije i
l Podstiču bilo koji oblik netolerancije.
Koji su neopravdani troškovi?
Kroz ovaj program nismo u mogudnosti da podržimo:
l Kupovinu opreme (kompjuteri, telefoni, fax mašine itd.);
l Troškove iznajmljivanja i održavanja kancelarije;
l Plate osoblja organizacije (pri čemu je honorar koordinatora projekta ili honorara izvođača / umetnika dozvoljen i opravdan trošak)
l Pladanje alkoholnih pida
Molimo vas da prilikom sastavljanja predloga budžeta vašeg projekta konsultujete dokument „Uputstvo za sastavljanje budžeta“ koji je sastavni deo prijavnog paketa.
Procedure prilikom donošenja odluke o dodeli donacija
Sve pristigle prijave dospevaju u kancelariju Zaječarske inicijative koja pravi odabir predloga projekata koji zadovoljavaju osnovne kriterijume. Takvi projekti se prosleđuju dalje Odboru za donacije, koji je sastavljen od članova / članica koji dolaze iz civilnog društva, odnosno sveta kulture i koji poznaju lokalni kontekst. Odbor za donacije daje konačne predloge za finansiranje projekata. Predlozi za finansiranje se upuduju Upravnom odboru Zaječarske inicijative koji donosi konačnu odluku o tome koji de projekti dobiti finansijsku podršku.
Nakon donošenja konačne odluke sve organizacije koje budu konkurisale bide obaveštene o rezultatima konkursa elektronskim i pisanim putem. Organizacije kojima budu odobrena sredstva potpisade Ugovor o donaciji u roku od 10 dana nakon donošenja konačne odluke. Ove organizacije de pre potpisivanja Ugovora učestvovati na jednodnevnoj sesiji tokom koje de se dogovoriti svi detalji u vezi sa realizacijom projekata.

Slične vesti