26.1 C
Belgrade
10/06/2023
državni konkursi Srbija

Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2014.

mkMinistarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2014.

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa;
2) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa;
3) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa;
4) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe;
5) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa;
6) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe;
7) za bibliotečko-informacionu delatnost.

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Opšti cilj konkursa je: doprinos očuvanju, istraženosti, dostupnosti i održivoj upotrebi kulturnog nasleđa, kao i razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Srbiji.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nepokretnog kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
Konzervacija i restauracija nepokretnog kulturnog nasleđa i slikarsko-konzervatorski radovi;
Izrada projekata za konzervatorsko- restauratorske radove;
Prezentacija koja unapređuje dostupnost i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
Digitalno dokumentovanje spomeničkog nasleđa;
Podsticanje znanja ili edukaciju iz oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arheološkog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);
Ažuriranje/izrada finalne dokumentacije sa ranijih istraživanja i digitalizacija;
Publikovanje rezultata istraživanja.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije muzejskog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
Istraživanje i evidenitiranje  i publikovanje umetničko-istorijskih dela;
Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu  i održavanje muzejske građe;
Prezentacije koji unapređuju dostupnost i održivo korišćenje muzejskog nasleđa;
Unapređenje i osavremenjivanje muzeološke delatnosti kroz digitalizaciju umetničko-istorijskih dela i osavremenjivanje tehničke opreme;
Podsticanje znanja ili edukaciju iz oblasti muzejskog nasleđa.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arhivske građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
Zaštitu i istraživanje arhivske građe;
Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;
Digitalno dokumentovanje arhivske građe;
Unapređenje arhivske delatnosti kroz osavremenjivanje tehničke opreme;
Podsticanje znanja ili edukacija iz oblasti arhivskog nasleđa.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije stare i retke bibliotečke građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
Konzervaciju i restauraciju  stare i  retke bibliotečke građe;
Digitalizaciju stare i  retke bibliotečke građe;
Prezentaciju rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i  retke bibliotečke građe.

Na konkursu iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
Podsticanje znanja i edukaciju iz bibiotečko-informacione delatnosti;
Prezentaciju rezultata rada i istraživanja iz bibiotečko-informacione delatnosti;
Unapređenje bibliotečko-informacione delatnosti i osavremenjivanje opreme za obavljanje delatnosti.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nematerijalnog  kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;
Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri  kriterijuma koja su određena u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Posebna merila iz Pravilnika za svaku pojedinačnu oblast moći će da se preuzmu sa sajta Ministarstva kulture i informisanja.

Prijave na Konkurs treba:
dostaviti isključivo poštom – adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom «Konkurs za kulturno nasleđe (uz obaveznu naznaku oblasti na koju se zahtev odnosi), pojedinačno za svaki projekat;
u 4 primerka na Formularu za prijavu na Konkurs za za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe za 2014. godinu  (u daljem tekstu Formular za sve oblasti konkursa) uz koji se obavezno u jednom primerku prilaže ostala neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI, a koji se može pruzeti sa sajta Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs

Na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima (Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11, 99/11 – dr. zakon).

Obrazac prijave na Konkurs podnosi se i u elektronskom obliku na adresu:konkurs.nasledje@kultura.gov.rs, sa odgovarajućom naznakom:
“Prijava na konkurs – nepokretno kulturno nasleđe“
“Prijava na konkurs – arheološko nasleđe“
„Prijava na konkurs – muzejsko nasleđe“
“Prijava na konkurs – nematerijalno kulturno nasleđe
„Prijava na konkurs – arhivsko nasleđe“
„Prijava na konkurs – bibliotečko-informaciona delatnost“
„Prijava na konkurs – stara i retka bibliotečka građa“.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je do 21. januara 2014. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od datuma zaključivanja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 časova na telefone:
Oblast – nepokretno kulturno nasleđe 011 3398-025
Oblast – arheološko nasleđe 011 3398-027
Oblast – muzejsko nasleđe 011 3398-936
Oblast – nematerijalno kultuirno nasleđe 011 3398-027
Oblast – arhivsko nasleđe 011 3398-936
Oblast – bibliotečko-informaciona delatnost 011 3398-027
Oblast – stare i retke bibliotečke građe 011 3398-027

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti (šifre delatnosti: 9101, 9102 i 9103), koji ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Ustanove kulture od nacionalnog značaja imaju pravo na prioritetno finansiranje programa i projekata koji se finansiraju, odnosno sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije na osnovu sprovedenog javnog konkursa na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o kulturi.

Na Konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa najviše tri projekta na Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2014. godini.

Podnosioci prijava mogu kokurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za sufinansiranje/finansiranje  projekata Ministarstva kulture i informisanja.

Komisije neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen).

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene.

Muzejsko nasledje.doc
Obrazac Arhivsko.doc
Obrazac za zahtev bibliotecka.doc
Obrazac za zahtev stara i retka.doc
Formular arheologija.doc
Formular nematerijalno nasledje.doc

Slične vesti