4.6 C
Belgrade
31/01/2023
kutak za mlade Srbija

KONKURS ZA RADNO MESTO ASISTENT/KINJA KOORDINATORA/KE

 

OPIS POSLA

Organizacija: Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR

Pozicija: Asistent/kinja koordinatora/ke projekta

Lokacija: Novi Sad/po potrebi putovanja unutar R. Srbije

Vrsta ugovora: Ugovor o radu (8 meseci, mart-oktobar 2012. sa mogućnošću produžetka )

Plata: 58.800 RSD (bruto)

 

1. O NAPOR-u /POZADINA

Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR je savez udruženja sa 80 punopravnih i 10 pridruženih članica organizacija civilnog društva koje sprovode omladinski rad u R. Srbiji. NAPOR je uspostavljen u martu 2009. godine sa osnovnim ciljem osiguranja kvaliteta programa omladinskog rada i profesionalizacije omladinskog rada u R. Srbiji.

U svrhu ostvarivanja cilja, NAPOR je kroz konsultativni proces, uključujući relevantne aktere ostvario sledeće rezultate:

· Usvojio Smernice za osiguranje kvaliteta omladinskog rada gde se definiše omladinski rad, tipologija, osnovni principi i preporuke za zaštitu dece i mladih u omladinskom radu

· Razvio 3 standarda zanimanja u oblasti omladinskog rada (1. Asistent u programima omladinskog rada, Koordinator za programe omladinskog rada, Specijalista za programe omladinskog rada)

· Razvio mehanizam za validaciju prethodno stečenih kompetencija za standarde zanimanja: a) asistent u programima omladinskog rada, b) koordinator za programe omladinskog rada

· Razvio standarde programa omladinskog rada

· Razvio kurikulume za neformalno obrazovanje koji odgovaraju standardima zanimanja: a) asistent u programima omladinskog rada, b) koordinator za programe omladinskog rada

· Kreirao etički kodeks omladinskih radnika/ca koji je usvojen i potpisan od strane NAPOR članica

· Kreirao Savet za etička pitanja

· Učestvovao u užoj radnoj grupi za zakon o mladima gde je omladinski rad po prvi put zakonski definisan u Srbiji sa usvajanjem Zakona (jun 2011)

 

Sa usvojenim i kreiranim gore navedenim mehanizmima NAPOR je kreirao uslove da se započne sa procesom profesionalizacije i osiguranja kvaliteta. U septembru 2011, NAPOR započinje proces procene primene standarda u programima omladinskog rada NAPOR članica, pri čemu je: a) obrazovana grupa od 12 akreditora, b) 28 NAPOR članica prošlo kroz proces procene primene standarda za programe omladinskog rada

Paralelno sa gore navedenim procesima, Ministarstvo omladine i sporta zajedno sa GIZ započinje proces i kreira Smernice za osiguranje kvaliteta kancelarija za mlade i kompetencije koordinatora. Dokument definiše potrebne kompetencije koordinatora pri čemu se između ostalog navodi kompetenicja „rad sa mladima“. Ova kompetencija je harmonizovana sa razvijenim standardom zanimanja Koordinator programa omladinskog rada i sa razvijenim kurikulumom za neformalno obrazovnje koje je NAPOR razvio.

 

U okviru projekta odobrenog od strane USAID/SLD, NAPOR nastavlja sa primenom razvijenih mehanizama u svrhu osiguranja kvaliteta omladinskog rada pri čemu se obuhvaćaju sledeće aktivnosti:

· Obuka 25-30 kooridnatora kancelarija za mlade kroz primenu kurikuluma neformalnog obrazovanja za koordinatora programa omladinskog rada

· Licenciranje organizacija za sprovođenje kurikuluma neformalnog obrazovanja za koordinatora programa omladinskog rada

· Validacija prethodno stečenih kompetencija za standard zanimanja koordinator programa omladinskog rada

· Organizovanje konferencije sa temom: „Osiguranje kvaliteta servisa za mlade“

· Promotivne aktivnosti

 

2. LINIJSKI MENADŽMENT/Izveštavanje

Asistent/kinja koordinatora/ka je pod linijskim menadžmentom Predsednice asocijacije, a svojim radom odgovara Upravnom odboru i Skupštini NAPOR-a.

3. ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI
Zajedno sa projektnim timom osigurati sprovođenje obuke koordinatora Kancelarija za mlade (uključujući licenciranje organizacija i trenera za sprovođenje obuka, koordinaciju sprovođenja modula i praktičnog rada u skladu sa planom i kurikulumom)
U saradnji sa projektnim timom, organizacija konferencije „Osiguranje kvaliteta servisa za mlade“
Zajedno sa projektnim timom osigurati sprovođenje validacije prethodno stečenih kompetencija (organizovanje obuke akreditora, praćenje procesa validacije i organizovanje ispita za praktičan rad)
Koordinacija dve jednodnevne promotivne aktivnosti / javna događaja
Izgradnja partnerskih odnosa sa NAPOR članicama i institucijama
Rad sa medijima i ostale promotivne aktivnosti (ažuriranje NAPOR internet stranice, koordinacija izrade PR materijala, Facebook, itd)
Finansijsko izveštavanje
Učestvovanje u prikupljanju sredstava
Druga zaduženja, u skladu sa programom delovanja NAPOR

4. PROFIL KANDIDATA/KINJE
Kvalifikacije

Neophodno
Posedovanje sertifikata o završenim kursevima /treninzima iz oblasti omladinskog rada u zajednici

Poželjno
Osnovne studije iz oblasti: psihologija, pedagogija, sociologija, omladinski rad u zajednici

Iskustvo

· Minimum 5 godina iskustva rada u organizacijama civilnog društva

· Minimum 5 godina iskustva rada u omladinskom radu, uključujući minimum 3 godine iskustva direktnog rada sa mladima i/ili 2 godine iskustva rada na razvijanju omladinskih politika/lobiranja donosioca odluka/uspostavljanju mehanizama za osiguranje kvaliteta
Iskustvo u organizovanju i koordinisanju projekata/programa

· Iskustvo u prikupljanju sredstava

· Iskustvo u aktivnostima odnosa sa javšnošću

Znanja

· Poznavanje teorijske osnove na kome se bazira omladinski rad u zajednici i neformalno obrazovanje

· Razumevanje procesa profesionalizacije omladinskog rada u zajednici u R. Srbiji

· Poznavanje elementa omladinske politike (mehanizmi/institucije za sprovođenje omladinske politike)

Veštine i sposobnosti

· Dobre komunikacijske i interpersonalne veštine; otvorenost za ostvarivanje odnosa sa različitim etničkim/nacionalnim grupama, kao i sa različitim interesnim grupama kao što su omladinski radnici/e, predavači/ce, profesori/ke, predstavnici državnih institucija i drugi partneri

· Odlične trenerske veštine i veštine facilitacije

· Veština efikasnog upravlja resursima (ljudskim,finansijskim, materijalnim, informacijama)

· Veština korišćenja osnovnih računarskih programa (word, excel, power point), elektronsku poštu i internet
Spososobnost samostalnog delovanja, samoinicijative, proaktivnog delovanja, izvršavanja zadataka pod pritiskom i minimalnom supervizijom
Sposobnost rada u timu
Poznavanje engleskog jezika
Veštine komuniciranja sa medijima

Poželjno
Posedovanje važeće vozačke dozvole i spremnost da vozi.

Stav

· Toleracija

· Odlučnost

· Pozitivan stav

· Spremnost za učenje

· Fleksibilnost

Uslovi

· 40 sati nedeljno (klizno radno vreme u zavisnosti od programskih aktivnosti)

· Spremnost na putovanje unutar regije

Molimo sve zainteresovne kandidate/kinje da pošalju svoj CV (ne duži od 3 strane) sa popratnim motivacionim pismom na adresu vanja.kalaba@napor.net najkasnije do 08.marta 2012, godine do 17.00 časova. Nepotpune i zakasnele aplikacije se neće uzeti u razmatrannje

Ukoliko su Vam potreben dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate dole navedenu osobu:

Vanja Kalaba

Tel. 021 26 18 597

Mob. 062 487 776

Mail: vanja.kalaba@napor.net

Slične vesti