-3.9 C
Belgrade
08/02/2023
03. mart Bosna i Hercegovina proza

КОНКУРС за најбољи необјављени роман за награду ЗЛАТНА СОВА

П Р А В И Л Н И К
О ДОДЈЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ
„ЗЛАТНА СОВА“
Члан 1.
Правилником о додјељивању награде „Златна сова“ (у даљем тексту: Правилник) дефинишу се услови за учешће на Конкурсу, врста и висина награде, избор и начин рада стручног жирија, рокови за одлучивање о награђеним рукописима, те остала питања која дефинишу поступак избора најбољег необјављеног романа, на начин и под условима дефинисаним овим правилником.
Члан 2.

 1. Право учешћа на конкурсу за избор најбољег необјављеног романа имају аутори који пишу и стварају на српском језику и који благовремено доставе свој рукопис, под условом да рукопис романа није никада раније објављен, како на српском, тако ни на другом језику.
 2. Уколико је рукопис интегрално или фрагментарно објављен у штампаној или електронској форми, поменута чињеница ће се сматрати разлогом за искључивање аутора и његовог дјела из конкуренције.
 3. Право учешћа на Конкурсу за избор најбољег необјављеног романа немају они аутори који су досадашњи добитници награде „Златна сова“ (прво мјесто).
  Члан 3.
  Један аутор може конкурисати само са једним рукописом. У случају непоштовања наведеног правила, сва дјела тог аутора искључиће се из конкуренције за награду „Златна сова“.
  3
  Члан 4.
 4. Аутори су дужни да најкасније до 3. 3. 2023. године одштампан и увезан рукопис романа доставе у три примјерка (формат А4, фонт Times New Roman, проред 1.5, нумерисане странице, увезано), док се аутори романа који буду награђени обавезују да рукописе доставе и у електронској форми. Уколико аутори рукопис доставе препорученом пошиљком (под условом да се на тај начин не открије идентитет пошиљаоца), за датум пријема рукописа ће се узети датум предаје на пошту.
 5. Рукописи потписани шифром шаљу се искључиво путем поште, са именом и презименом аутора, те његовим контакт телефоном и адресом, у посебној, затвореној коверти. Рукописи достављени путем електронске поште или на други неодговарајући начин, неће се узети у разматрање.
 6. Аутори су дужни, у затвореној коверти из претходног става, поред тражених личних података, доставити и потписану изјаву којом, под пуном материјалном и моралном одговорношћу, изјављују да рукопис који достављају није никада раније објављен, како фрагментарно, тако ни интегрално.
  Члан 5.
 7. Књижевна награда издавачке куће ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, под именом „Златна сова“, обухвата плакету (повељу) за најбољи необјављени роман, објављивање дјела у тиражу од 500 примјерака, те ауторску накнаду од 5.000,00 КМ и 20 примјерака романа.
 8. Друга награда обухвата објављивање дјела у тиражу од 500 примјерака, ауторску накнаду од 2.000,00 КМ и 20 примјерака романа.
 9. Трећа награда обухвата објављивање дјела у тиражу од 500 примјерака, ауторску накнаду од 1.000,00 КМ и 20 примјерака романа.
  Члан 6.
 10. Уколико ниједан од аутора три првонаграђена романа не буде имао пребивалиште у Републици Српској, Завод задржава право да, на препоруку стручног жирија, поред награђених романа, уз претходну сагласност аутора, објави још један роман аутора са пребивалиштем у Републици Српској.
 11. У случају из претходног става, роман би био објављен у тиражу 300 примјерака, уз ауторски хонорар утврђен на основу интерних прописа организатора Конкурса.
  4
  Члан 7.
 12. Стручни жири, кога чини предсједник жирија и два члана, посебном одлуком именује директор ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, из реда уважених књижевника, теоретичара књижевности, књижевних критичара или публициста.
 13. Функцију координатора рада жирија, без права гласа, врши извршни директор Сектора издавачке дјелатности организатора Конкурса. Улога координатора жирија је да, поред организовања потребних сједница стручног жирија, рјешава и остала техничка питања у току рада и одлучивања, те исти има право да присуствује сједницама стручног жирија.
  Члан 8.
 14. Стручни жири је у свом раду и одлучивању самосталан и одлуке доноси послије свестраног разматрања пријављених рукописа.
 15. Прије коначне одлуке, стручни жири ће извршити више кругова селекције, те на крају сачинити ужи избор пријављених рукописа, тако што ће одабрати три рукописа која се, својом естетиком, нарацијом и тематиком, као и осталим критеријумима којима се стручни жири при одлучивању буде водио, квалитативно издвајају од осталих пристиглих рукописа.
 16. Одлуку о најбољем необјављеном роману, те добитнику награде „Златна сова“, стручни жири ће донијети до 31. 5. 2023. године.
  Члан 9.
  Овај правилник ступа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен на огласној табли, те интернет страници ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево.

Slične vesti