12.6 C
Belgrade
25/03/2023
kutak za mlade region Srbija

Конкурс за финансирање омладинских волонтерских пројеката

Датум: 12. децембар 2016. године

Ресурс центар за београдски и јужнобанатски округ, Омладински савез Србије у сарадњи са  Европском организацијо Младих, Удружњењем „УГАО“ , КЗМ Стари Град и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН расписује

Конкурс

за финансирање

омладинских волонтерских пројеката

У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

Ако сте креативни, храбри, хумани, ако желите да омогућите квалитетнији живот вршњацима, младима али и другим суграђанима у својој локалној заједници и имате између 15 и 30 година, учествујте у програму МЛАДИ СУ ЗАКОН који се реализује седму годину заредом у циљу подстицања активизма и волонтирања младих широм Србије!

ТЕМЕ КОНКУРСА:

Конкурс је намењен вама, креативцима, који кроз активно учешће младих и волонтерско ангажовање желите да у својој локалној средини:

 • Учествујете у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време или других простора од јавног интереса и/или организујете активности за локалну заједницу, а нарочито за младе у тим просторима (на пример, можете организовати акцију чишћења и реновирања простора, али и организовати различите културне догађаје: изложбе, представе и слично).
 • Учествујете у акцијама заштите животне средине. Ове активности могу бити кампање за скретање пажње на уочени проблем, промотивне акције чишћења и уређења јавних површина (паркова, заштићених природних добара у сарадњи са њиховим управљачима и др.), едукације о заштити животне средине (на пример о рециклажи, рационалном трошењу енергије, загађењу, одрживом транспорту, климатским променама и др.), или друге активности за које сматрате да постоје као потреба у вашој заједници.
 • Промовишете очување културне баштине; на пример, можете организовати акцију уређења културних споменика, кампање за промоцију њиховог значаја (постављање инфо табли, креирање и штампа инфо лифлета, израда мапа туристичке понуде локалне заједнице, едукативне радионице и друго).
 • Промовишете међугенерацијску сарадњу; ваше активности не морају да буду само „млади за младе” – на пример, активности које ви као омладинско удружење или неформална група младих организујете могу да укључе и млађе, односно старије од вас (мање или више од 15-30 година). На пример, можете радити разне радионице са претшколцима, али и ангажовати родитеље да преносе своја знања вашим вршњацима, као и да ви научите баке и деке како да користе компјутер.
 • Промовишете разумевање, толеранцију и једнаке шансе за све младе; у вашим активностима треба се водити овим принципима и нека ваше активности буду отворене за све; потрудите се да укључите једнак број мушких и женских учесника; немојте дискриминисати младе са тешкоћама (у развоју, са физичким сметњама, из малих и теже доступних средина и сл.), из различитих мањинских и етничких група и различите сексуалне оријентације.
 • Промовишете здраве и безбедне стилове живота; на пример: активности у природи, кампање против злоупотребе алкохола, дувана и психоактивних супстанци, кампање о репродуктивном здрављу, о безбедности на интернету, у саобраћају, о превенцији вршњачког насиља и слично, едукативне радионице на те или друге теме које сматрате од значаја за младе из вашег места.
 • Организујете ICT едукацију (ICT – информационе и комуникационе технологије), усмерене ка вашим вршњацима, али и према старијим грађанима ваше заједнице (на пример коришћење интернета, различитих програма, друштвених мрежа и сервиса).
 • Промовишете солидарност и хуманост нарочито према мигрантима, социјално угроженим групама, особама са инвалидитетом, старим лицима и другим угроженим групама. На пример, уколико у вашем месту има људи из других земаља погођених скорашњом избегличком кризом, размислите које су њихове потребе и како ви на њих можете да одговорите, или их, једноставно, укључите у своје планиране активности.
 • Или имате нове, креативне и иновативне идеје за побољшање живота у вашој заједници.

ШТА СУ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ

Под омладинским волонтерским пројектима се подразумева да су:

 • У складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе;
 • „Аd hoc“ и краткорочне волонтерске активности намењене младима старости од 15 до 30 година;
 • Од јавног интереса и за собом остављају конкретно побољшање локалне заједнице у којој се одвијају, што треба посебно објаснити при конкурисању;
 • Непрофитне природе, односно да у случају остваривања финансијске добити, она буде усмерена на непрофитне активности од јавног интереса (нпр. хуманитарне изложбе, концерте са циљем прикупљања средстава у филантропске сврхе); да волонтери не добијају финансијску накнаду (што се не односи на плаћен смештај, храну, превоз, осигурање и заштиту на раду);
 • Волонтери укључени на добровољној основи;
 • Отворени за све младе људе (15 до 30 година) добре воље, без обзира на њихово порекло, националност, пол, сексуалну оријентацију, физичку или менталну способност или било коју другу особеност; активности могу буду усмерене на све људе, без обзира на узраст;
 • Део организованог и осмишљеног одговора на проблеме и потребе неке друштвене заједнице или потребе заштите животне средине; волонтирање подразумева претходно испитивање потреба друштвене заједнице или елемената животне средине, анализу проблема и тражење решења уз уважавање мишљења свих заинтересованих страна, а потом и планирање конкретних активности; оно не сме бити без тога организовано; волонтирање је само један део решења, чије су остале компоненте подједнако потребне да би решење било одрживо;
 • По типу волонтирања: активистичке акције (кампање, активности за/против неке промене), филантропске (прикупљање средстава за појединце којима је неопходна подршка за остваривање својих права, тј. организације које ће се даље бавити непрофитним активностима од јавног интереса) или типа узајамне помоћи (повезивање људи истих потреба, проблема и интереса који удружено делују зарад решавања тих проблема, на пример групе вршњачке или друге “peer” подршке у разним областима).

Волонтирање је израз добре воље појединца или групе усмерен ка општем добру, како личном, тако и колективном развоју, којим се поклањају време, вештине, енергија, знање и способности у корист целе заједнице, одређених појединаца са којима се није у сродству или у циљу заштите и унапређења животне средине, а без очекивања материјалне добити.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ:

На конкурс се могу пријавити удружења младих и неформалне омладинске групе састављене од најмање пет чланова, као што су ђачки или студентски парламенти, разне омладинске секције и друге групе младих са територије београдског и јужнобанатског округа. Неформалне омладинске групе морају имати минимум једну пунолетну особу.

Напомена: Уколико желите да се пријавите као регистровано удружење младих, Ресурс центар за београдски и јужнобанатски округ вас може информисати о упису у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, коју води Министарство омладине и спорта. Током трајања програма, биће неопходно да будете евидентирани да бисте ушли у процедуру избора омладинских волонтерских пројеката који ће бити финансирани. Неформалне омладинске групе не треба да буду евидентиране.

ШТА ДОСТАВЉАТЕ НА КОНКУРС?

На конкурс се доставља попуњен образац за писање предлога омладинског волонтерског пројекта.

KAKO ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

Пријавите се на конкурс слањем попуњеног обрасца за писање предлога идеје омладинског волонтерског пројекта до 15. јануара 2017. године на еmail: omladinski.savez.srbije@gmail.com, или поштом на следећу адресу: Јеврејска бр.24 Београд- (зграда МЕФ-а) Омладински савез Србије са назнаком: „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс“.

У разматрање ће бити узете само потпуно попуњене пријаве, а пријаве које су поднете ван рока за конкурисање или су достављене на начин који није у складу са правилима конкурса неће бити разматране.

Образац за писање предлога омладинског волонтерског пројекта можете преузети са сајта Ресурс центра за београдски и јужнобанатски округ www.ossrbije.rs на омладинском порталу: www.mos.gov.rs/mladisuzakon, и сајтуовогодишњег Националног програма волонтирања младих: www.kampovi.mis.org.rs. За сва питања у вези с процедуром пријављивања на конкурс можете се обратити: Омладиснком савезу Србије, Јеврејска бр.24 Београд на еmail: omladinski.savez.srbije@gmail.com или телефоном на број: 063-777-52-88

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ, ИЗНОС СРЕДСТАВА И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА

Предложени омладински волонтерски пројекти треба да буду спроведени у периоду од 16. фебруара до 15. маја 2017. године.

Вредност једног омладинског волонтерског пројекта може износити између 40.000,00 и 100.000,00 динара. Укупан износ расположивих средстава за финансирање омладинских волонтерских пројеката у београдском и јужнобанатском округу је 1.000.000 динара.

Прихватљиви трошкови су сви они трошкови који су неопходни за примену омладинских волонтерских пројеката и директно доприносе остваривању планираних резултата. Трошкови који неће бити финансирани из буџета пројекта су: хонорари учесника, куповина техничке опреме, куповина или штампање промотивних материјала којима се нарушава здравље или се промовише неприхватљив стил живота.

Ресурс центар у сарадњи са комисијом задржава право да новчани износ средстава потребних за реализацију пројеката кроз преговоре са подносиоцем обрасца за писање предлога омладинског волонтерског пројекта, умањи уколико процени да је предложени износ средстава непотребан или нереалан за њихову реализацију.

 

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ИДЕЈА ОМЛАДИНСКОГ ВОЛОНТЕРСКОГ ПРОЈЕКТА

 

 • Јавни интерес омладинског волонтерског пројекта (тачка 2.1. обрасца);
 • Број младих укључених у омладински волонтерски пројекат (тачка 2.2. обрасца);
 • Остваривост омладинског волонтерског пројекта (тачка 2.3. обрасца);
 • Могућност финансирања (тачка 3. обрасца);
 • Очекивани резултати, утицај на циљну групу, иновативност и одрживост омладинског волонтерског пројекта (тачка 4. обрасца).

 

ПРОЦЕНА И ОДАБИР ПРОЈЕКАТА

Све одабране волонтерске групе биће позване на обуку за писање пројеката (развијање пројектних идеја у предлоге пројеката) и управљања пројектним циклусом, која ће бити реализована почетком фебруара По завршеној обуци, волонтерске групе достављају Ресурс центру предлог пројекта који се предлаже за финансирање.

Након достављања развијеног предлога пројекта, комисија коју формира Ресурс центар за београдски и јужнобанастки округ одабраће најмање 15 омладинских волонтерских пројеката који ће бити финансирани у београдском и јужнобанатском   округу.

Коначни резултати конкурса, односно предлог пројеката који ће бити финансирани биће објављени 15. фебруара 2017. године.

Све учеснике конкурса Ресурс центар за београдски и јужнобанастки округ ће обавестити о резултатима, а листа удружења младих и неформалних омладинских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани биће објављена на сајту Ресурс центра www.ossrbije.rs затим на сајту Министарства омладине и спорта, омладинском порталу www.mos.gov.rs/mladisuzakon, као и сајту овогодишњег Националног програма волонтирања младих www.kampovi.mis.org.rs.

Свим одабраним удружењима младих и неформалним омладинским волонтерским групама биће обезбеђена техничко-стручна и финансијска подршка од стране Ресурс центра за београдски и јужнобанастки округ.

О ПРОГРАМУ „МЛАДИ СУ ЗАКОН“

Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН је национални програм Министарства омладине и спорта који има за циљ подстицање активизма, волонтирања и пружања подршке младима да допринесу бољем животу у месту у коме живе. До сада, од 2010. године када је покренут, финансирано је више од 1300 омладинских волонтерских пројеката реализованих од стране удружења младих и неформалних омладинских група уз стручну и техничку подршку Ресурс центара широм Србије, у износу од скоро 87 милиона динара.

Подсећамо да се у оквиру овогодишњег програма МЛАДИ СУ ЗАКОН, осим омладинских волонтерских пројеката, широм Србије организује и 47 волонтерских кампова, који угошћавају младе волонтере из земље и света. Кроз пројекте Ресурс центара реализује се 12 волонтерских кампова, а 35 кроз пројекат „Национални програм волонтирања младих МЛАДИ СУ ЗАКОН” који спроводе Млади истраживачи Србије – Волонтерски сервис Србије, у сарадњи са Ресурс центрима и партнерским организацијама. Све информације о условима пријављивања за волонтерске кампове широм Србије можете преузети на интернет страници Националног програма волонтирања младих: www.kampovi.mis.org.rs.

Средства за финансирање више од 180 омладинских волонтерских пројеката у укупном износу од 11 милиона динара и 47 волонтерских кампова у укупном износу од 4,5 милиона динара, обезебеђена су кроз Јавни позив Министарства омладине и спорта Републике Србије за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе. Укупна средства одвојена за реализацију програма МЛАДИ СУ ЗАКОН износе скоро 20 милиона динара.

Slične vesti