17.1 C
Belgrade
08/06/2023
Crna Gora konkursi za objavljena dela proza region satira

Konkurs za dodjelu književne nagrade „Tipar“

Na osnovu člana 5. Zakona o kulturi (Sl.list CG, br. 49/08) i člana 18. stav 1. alineja 3, 4 i 5. Odluke o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave Opštine Pljevlja (Sl.list CG-opštinski propisi 5/12) Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja, raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu nagrade „Tipar“, za 2012. godinu

I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu književne nagrade „Tipar“ koja se dodjeljuje za najbolje humoristicko-satirično djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ, kao godišnja nagrada, i u posebnim prilikama kao nagrada za životno djelo.

II

Konkurs se raspisuje povodom organizacije tradicionalne kulturne manifestacije : XXVI Dani humora i satire „Vuko Bezarević“, koja će se održati u prvoj polovini mjeseca juna 2012. godine u Pljevljima.

III

Nagrada se sastoji od Plakete, novčanog iznosa 800,00 evra i učešća u manifestaciji.

IV

Pravo predlaganja na Konkursu ima svako fizičko i pravno lice sa prostora bivše SFRJ. Predlog sadrži: biografiju autora, obrazloženje predloga i od jednog do četri primjerka predloženog dijela u zavisnosti od mogućnosti predlagača (ili jedan primjerak predloženog dijela u elektronskom formatu.)

V

Konkurs je otvoren do 1. juna 2012. godine. Prispjeli predlozi dospjeli nakon utvrđenog roka neće se uzeti u obzir.

VI

Predlozi se dostavljaju na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti; ul. Kralja Petra I br. 48; 84210 Pljevlja, Crna Gora. Predlozi u elektronskoj formi dostavljaju se na: danihumora@gmail.com

VII

Administrativni poslovi vezani za raspisivanje Konkursa vršiće se u Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja. Za odlučivanje po Konkursu imenovaće se tročlani žiri. Sve informacije se mogu dobiti na telefom : 00382 – 52 – 300-047 svakim radnim danom od 12-15 h Ili putem maila: danihumora@gmail.com

Obradio:                                                                                                                                                                                                  SEKRETAR

Dragan Paldrmic,sr                                                                                                                                                                          Slavica Krstajić,sr

Slične vesti