5.7 C
Belgrade
09/12/2022
državni konkursi književnost Srbija

Konkurs Ministarstva kulture Srbije za savremeno stvaralaštvo u 2014.

mkMinistarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je 21. decembra Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva u Srbiji u 2014. godini.

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1. muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
2. scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples);
3. vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture;
4. književnosti – manifestacije i nagrade;
5. izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
6. izdavačke delatnosti –kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
7. kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva ( samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);
8. izvornog narodno i amaterskog stvaralaštva;
9. naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
10. kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
11. kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;
12. kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.​

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, kao i finansiranje i sufinasiranje kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Srbiji, kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom, kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade, kao i naučno istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi, a čija je realizacija tokom 2014. godine.

Cilj konkursa je: stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj svih oblasti umetničkog stvaralaštva i usklađen kulturni razvoj u Republici Srbiji.

Prioriteti finansiranja i sufinasiranja projekata po oblastima :_
1. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpetacija):
-Koncerti i koncertna gostovanja
-međunarodni majstorski seminari, radionice i takmičenja u oblasti muzike, koji predstavljaju  izvođačku i edukativnu platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno, jedan od oblika njihove dalje afirmacije;
2. Scensko stvaralaštvo i intepretacije (drama, opera, balet i ples)
– Festivali – jasnog umetničkog koncepta, održivi, koji doprinose  jačanju kapaciteta ustanova kulture čiji su osnivači lokalna samouprava, kao i ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Srbiji;
– Projekti – ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji doprinose unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Srbiji , te jačanju kapaciteta ustanova kulture i organizacija civilnog društva u oblasti scenskog stvaralaštva i interpretaciji;
– Regionalne koprodukcije i gostovanja – ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koje doprinose promociji kulturnih vrednosti Srbije u inostranstvu i mobilnosti umetnika i kulturnih radnika u oblasti scenskog stvaralaštva i interpretacije ;
3. Vizuelne (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture
– Godišnji programi galerija i izložbenih prostora (sa mogućnošću finansiranja kupovine tehničke opreme i uređenja izgleda galerija i izložbenih prostora – krečenje, kupovina postamenata i drugog mobilijara, radovi manjeg obima za potrebe izvođenja programa, i sl.).
– Projekti koji podrazumevaju nastajanje nove umetničke produkcije (kroz podršku samostalnim projektima umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, kao i kroz podršku godišnjim programima galerija i izložbenim prostorima, likovnim kolonijama i rezidencijalnim programima, i dr.);
– Međunarodni projekti domaćih organizacija i profesionalaca u kulturi, a posebno oni koji se realizuju u regionu i u inostranstvu (samostalni projekti domaćih umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, i njihovo učešće u grupnim međunarodnim projektima koji se realizjuju u regionu i u inostranstvu, projekti saradnje domaćih i relevantnih inostranih organizacija, i dr.);
4. Književnost – manifestacije i nagrade
– Projekti koji doprinose predstavljanju književnih dela i stvaralačkog   opusa domaćih autora;
– Projekti koji doprinose uspostavljanju neposredne međunarodne kulturne saradnje ustanova u oblasti književnog stvaralaštva;
– Projekti koji imaju tradiciju sa potvrđenim ugledom u stručnoj javnosti;
5. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture
–  Projekti sa izrazito kvalitetnom realizacijom u pogledu sadržaja i tehničke opremljenosti publikacije;
–    Projekti sa potvrđenim ugledom u  stručnoj javnosti;
–    Projekti sa inovativnim pristupom u realizaciji ;
6. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
– Izdavački projekti koji značajno doprinose unapređenju i razvoju kulture i  humanističkih nauka u Republici Srbiji i prezentuju vrhunske umetničke vrednosti;
– Realizacija projekata koji prezentuju nacionalnu kulturu i umetnost;
7. Kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo (samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije)
· Filmske manifestacije i nagrade,festivali i javne filmske priredbe,sa jasnim umetničkim konceptom,koje doprinose decentralizaciji kulture;
· Programi  edukacije filmskih radnika (radionice, kolonije,edukacija);
· Kulturno-obrazovni programi kojima se čine dostupnim kinematografska i audio vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma;
8. Izvorno narodno i amaterskog stvaralaštva
– Projekti koji podstiču i unapređuju razvoj kreativnih industrija, inkorporiraju i primenjuju specifična znanja i veštine iz narodne kulture na planu savremenog stvaralaštva;
– Obuke, kreativne radionice, seminari i obrazovni programi- amaterizam kao dodatno obrazovanje;
– Podrška kulturno-umetničkom stvaralaštvu kroz saradnju amaterskih klubova koji deluju u Srbiji i Srba u inostranstvu, umetničke smotre, kolonije, pesnički susreti, festivali, konkursi i takmičenja;
9. Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
– Naučnoistraživački radovi koji doprinose razvoju kulturne politike, unapređenju rada ustanova kulture, profesionalizaciji zaposlenih u ustanovama kulture, praćenju „dobrih praksi“, kod nas i u svetu,te saradnji i umrežavanju pojedinaca i ustanova;
– Podsticaj razvijanju koncepta kreativnih industrija;
10. Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
– Projekti koji doprinose unapređenju rada ustanova kulture, a u cilju povećane dostupnosti kulturnog sadržaja : aktivan pristup planiranju programa, njegova otvorenost i komunikativnost, mogućnost plasiranja širem krugu korisnika (prevođenje, titlovanje, sinhronizacija i sl.), motivisanost za saradnju i umrežavanje, jačanje kapaciteta ljudskih resursa;
– Projekti koji doprinose jačanju profesionalizacije rada umetnika i radnika u kulturi, pripadnika nacionalnih manjina: saradnja sa stučnim ustanovama i pojedincima, edukacije, učešće pojedinaca – profesionalaca, pripadnika nacionalnih manjina, u programima u oblasti kulture koji nisu usko nacionalno koncipirani;
– Koprodukcije i gostovanja u zemlji i regionu: profesionalno stvaralaštvo kao reprezentativno i za manjine i za većinsko stanovništvo i kao mogućnost za saradnju i prezentovanje kulturne scene Srbije;
11. Kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
– Projekti koji doprinose unapređenju rada ustanova kulture kroz aktivan pristup pripremu programa u skladu sa potrebama osoba sa invaliditetom, (prevođenje, titlovanje, sinhronizacija, info table na brajevom pismu i sl.);
– Profesionalizacija ljudskih resursa: saradnja sa stučnim ustanovama i pojedincima, edukacije, učešće pojedinaca – profesionalaca ;
– Projekti sa jasno profilisanim ciljnim grupama osoba sa invaliditetom;
– Participativni projekti;
12. Kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
– Projekti koji podstiču istraživački rad i kreativno mišljenje kroz    debate, seminare, tribine i susrete;
– Projekti sa tendencijom za jačanje baze za podsticanje talenata, programi u kojima se podstiče samostalan rad umetnika sa mladima, kontinuirane i stručne aktivnosti sa decom i mladima;
– Nezavisna omladinska umetnička produkcija.

Konkurs nije namenjen sledećim projektima:
1) Projektima koji su vezani za rekonstrukciju ili izgradnju novih objekata za kulturne namene;
2) Pojedinačnim projektima koji su već podržani na prethodnim konkursima ministarstva (osim  festivala, manifestacija i likovnih kolonija koje se održavaju svake godine);
3) Proizvodnji filmova i filmskoj produkciji, produkciji tv serijala i podršci bioskopima;
4) Projektima sa izrazito komercijalnim efektima, te muzičkim priredbama, turističko-privrednim  i estradnim manifestacijama i drugim komercijalnim projektima;
5) Projektima koji su prethodnih godina već bili finansirani budžetskim sredstvima, a nisu realizovani ili su sredstva nenamenski trošena;
6) U oblasti arhitekture – projektima koji se odnose na izgradnju arhitektonskih objekata, već će se u obzir uzimati samo projekti koji arhitekturu razmatraju u širem kontekstu (aktivizam, umetničko i kritičko razmatranje društvenog aspekta arhitekture i urbanizma, intervencije u javnom prostoru koje uključuju arhitektonske celine i pojedinačne objekte, i sl.);
7)  Projektima iz oblasti zaštite kulturne baštine i medija.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Srbije moraju da ispunjavajunajmanje tri od sledećih kriterijuma:
1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
2) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
3) održivost projekta;
4) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
5) promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
6) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
7) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
8) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
9) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
10) primena novih tehnologija i umrežavanje;
11) da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
12) dugoročnost projekta;
13) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
14) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Na sajtu Ministarstva kulture mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu:
· Formular za sve oblasti konkursa (osim pod brojem 6. i 10.)
· Formular za kulturne delatnosti nacionalnih manjina  (za oblast pod brojem 10 )
· Obrazac 1. i Obrazac 2. (za oblast pod brojem 6 – izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti, kao i
· Obrazac za izveštaj o realizaciji projekta
· Uputstvo o načinu praćenja, sprovođenja finansiranih i sufinansiranih projekata u kulturi.

prilogu formulara treba dostaviti za sve oblasti konkursa:
1. Podatke o instituciji (udruženju) koja podnosi prijavu.
2. U slučaju pojedinca dostaviti profesionalnu biografiju;
3. Kopiju registracije podnosioca kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je podnosilac registrovan
4. Udruženja u kulturi odnosno zadužbine i fondacije u kulturi  uz prijavu  obavezno dostavljaju:
– uverenje (potvrdu, izvod) da je udruženje,zadužbina ili fondacija upisano u registar nadležnog organa;
– overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja, odnosno statuta ili drugog opšteg akta zadužbine, odnosno fondacije u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja, zadužbine ili fondacije ostvaruju u oblasti kulture u kojoj se projekat realizuje.
5. Detaljno razrađen opis projekta,a posebno  za manifestacije i festivale neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika
6. Dokaz o partnerstvu i saradnji /ugovor, sporazum, i sl./
7. Spisak učesnika projekta i bar jednu profesionalnu biografiju
8. Detaljno razrađen budžet
9. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje
10. Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše; ​

Posebni zahtevi:
1. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) – (Oblast pod brojem 1) –
· Kod koncertnih gostovanja po Srbiji:
· saglasnost lokalnog organizatora za navedeno gostovanje;
· Manifestacije i festivali:
1. program festivala  (detaljan opis muzičkog segmenta)
2. muzički izvođači i njihove profesionalne biografije
3. cilj i značaj festivala (ukratko obrazložiti)
4. vreme, mesto i koncertni prostor(i)  održavanja.
2. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture (Oblast pod brojem 5) –  dostaviti:
– tehničke podatke o periodičnoj publikaciji (medij, format, papir, tiraž), dinamika izlaženja u 2013. godini i primerak časopisa/lista ili rukopis za prvi broj ;
3. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti  (Oblast pod brojem 6)  –  dostaviti :
– uredno popunjeni konkursni obrazac (Obrazac br. 1 i Obrazac br. 2) u sedam  primeraka;
– kompletnu kopiju gotovog rukopisa dela (ako je reč o delu na srpskom jeziku) ili najmanje dva štamparska tabaka prevoda dela i kompletnu kopiju originala dela na izvornom jeziku (ako je reč o prevodu na srpski jezik), ili detaljni opis izdavačkog projekta sa dinamikom rada i finansijskim predračunom po fazama realizacije projekta (ako je reč o obimnom izdavačkom projektu čija realizacija podrazumeva višegodišnji rad na izdavanju jednog naslova), i to 4 primeraka u elektronskoj (na CD-u) i jedan u papirnoj formi;
– bio-bibliografiju autora (i prevodioca);
-dokaze o regulisanim autorskim pravima;
– potpisanu stručnu recenziju dela;
4. Kulturna delatnost nacionalnih manjina u Srbiji (oblast pod brojem 10 ) – dostaviti
– kada se konkuriše za oblast periodičnih publikacija iz oblasti umetnosti i kulture – detaljan opis koncepcije časopisa, tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, dinamiku izlaženja i primerak poslednjeg broja časopisa/lista ili rukopis za prvi broj;
– kada se konkuriše za oblast izdavačke delatnosti  – tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, žanr publikacije, kratak sadržaj dela, podatke o uredniku izdanja, odnosno odgovornom licu za izdanje, ili imena članova uređivačkog odbora (ime i prezime, kontakt telefon i mejl), bio-bibliografiju autora (prevodioca), dokaze o regulisanim autorskim pravima (autor, prevodilac, ilustrator…), potpisanu stručnu recenziju dela, završen rukopis dela u pisanoj formi i jedan u elektronskoj.

U obzir će se uzimati samo  prijave koje su:
1. potpune i uredno složene u skladu sa gore navedenim redosledom, po pojedinačnom primerku, formulari (preuzeti sa  zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja, u skladu sa oblašću za koju se konkuriše)  popunjeni precizno i u skladu sa zahtevima u formularu, sa finansijskim sredstvima iskazanim isključivo u dinarima. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu prihvatljive;
2. dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje  projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2014. godinu“), pojedinačno za svaki projekat ;
3. na koverti jasno označene, pored naznake za „K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2014. godinu “, za koju oblast  se prijavljuju, a u skladu sa prvom stranom prijavnog Formulara;
4. dostavljene u 7 primeraka.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je do 21. januara 2014. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Ministarstva kulture i informisanja najkasnije 45 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

VAŽNE NAPOMENE:
1. Konkursne komisije Ministarstva kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i donose odluku o finansiranju ili sufinansiranju prijavljenog projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta (umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava).
2. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo  da troškovi projekta moraju biti :
· neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
· stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
· evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Takođe, sledeći troškovi ne mogu biti finansirani sredstvima Ministarstva kulture i informisanja : troškovi ishrane i pića (osim u rezidencijalnim programima), taksi usluga, goriva, poštanskih usluga, stacionarnih i mobilnih telefona, komunalija, te kancelarijskog  materijala.
3. Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene.

Posebno će biti objavljen i konkursi za:
· otkup publikacija za biblioteke
· otkup umetničkih dela.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 14.00 časova na navedene brojeve telefona, kao i na navedene elektronske adrese:
Oblast scenskog stvaralaštva 011 3398880, djurdjijana@kultura.gov.rs
Oblast muzike 011 3398614, dragana.mit@kultura.gov.rs
Oblast vizuelnih umetnosti 011 3398026, dimitrije.tadic@kultura.gov.rs
Oblast književnosti i izdavaštva 011 3398295, marko.despotovic@kultura.gov.rs
Oblast  kinematografije 011 2927837, tijana.despotovic@kultura.gov.rs
Kulturne delatnosti osoba sa ivaliditetom  011 3398880, aleksandra@kultura.gov.rs
Naučno istraživački rad 011 3398880, aleksandra@kultura.gov.rs
Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji    011 3398880,aleksandra@kultura.gov.rs
Oblast izvornog narodno i amaterskog stvaralaštva, Oblast kulturne delatnosti dece i za decu i mlade 011 2927834, vesna.removic@kultura.gov.rs

Slične vesti