6 C
Belgrade
29/11/2022
prevodilaštvo Srbija

Konkurs Ministarstva kulture Srbije za projekte u oblasti međunarodne saradnje za 2014.

mkMinistarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2014. godinu.

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1)    projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike
2)    kulturne delatnosti Srba u inostranstvu

Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje kojima se podržavaju prevodi reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike, odnosno kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike, kao i podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta.

Na konkursu iz oblasti projekta prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike se može aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat delima srpske književnosti  koja su osvojila ili su bila u najužem izboru za relevantne domaće književne nagrade (kao na primer: NIN-ova, nagrade «Ivo Andrić», «Miloš Crnjanski», «Meša Selimović», «Isidora Sekulić» i dr).

Posebna pažnja biće posvećena prevodima na kineski jezik, s obzirom da će NR Kina biti 2014. godine počasni gost Sajma knjiga u Beogradu.

Učesnik na konkursu iz oblasti projekta prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike mora dostaviti sledeća dokumenta:
1. Izvod iz odgovarajućeg registra ili potvrdu o registraciji pravnog lica iz koje se vidi da je učesnik konkursa registrovan isključivo ili pretežno za izdavčku delatnost.
2. Izvod iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje da stranom izdavaču nije u roku od dve godine od objavljivanja Konkursa izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja izdavačke delatnosti.
3. Potpisan ili parafiran ugovor o autorskim pravima sa piscem iz Srbije (naslednikom autora) ili ovlašćenim izdavačem čije delo ima nameru da prevodi.
4. Potpisan ili parafiran ugovor sa prevodiocem predmetnog dela.
5. Aktuelni  katalog u kojem se nalaze najmanje četiri književnoumetnička dela. (Aktuelni katalog podrazumeva katalog za 2012/13. ili 2013/2014. godinu.)
6.  Prevodiočev CV ili referentna lista prevoda prevodioca.
7. Knjiga koja će biti prevedena (fizički primerak knjige iz koje se vidi naslov, autor, izdavač, i dr.) Ovaj uslov može ispuniti dostavljanjem i domaći izdavač u roku od 10 dana od isteka roka za dostavljanje konkursne dokumentacije.
8. Izjavu učesnika na konkursu u kojoj se izjašljnjava o razlozima odabira određenog naslova kao i plan za promociju prevedenog naslova na teritorijama van Republike Srbije.
9. Popunjen obrazac: Podaci o učesniku na konkursu (PRILOG: O2).
10. Popunjen konkursni obrazac (PRILOG: O1).
11. Parafiran i pečatiran Ugovor.

Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom jeziku i engleskom jeziku.

Od sredstava namenjenih za ovu svrhu u budžetu Ministarstva kulture i informisanja 70% je namenjeno za podršku stranim, a 30% za podršku domaćim izdavačima.

Finansijska podrška se daje isključivo za prevođenje dela, a ne za troškove štampe, distribucije ili pripreme knjige za štampu.

Da bi finansijska pomoć bila isplaćena stranom izdavaču on Ministarstvu kulture prethodno mora dostaviti šest (6) primeraka prevedene knjige.

Učesnik na konkursu mora poslati popunjene i potpisane obrazace O1 i O2 sa  traženim dokumentima iz ovog Konkursa koja su naznačena u naslovu Formalni uslovi.

Obrasci se nalaze na sajtu Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs.

Podrška Ministarstva kulture i informisanja Srbije mora biti jasno naznačena na svim primercima knjige čiji je prevod finansijski podržan. Logotip Ministarstva i tekst biće poslati mejlom na adresu izdavača.

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, prezentaciju kulture Republike Srbije u inostranstvu na visokom umetničkom nivou, podsticanje neposredne saradnje ustanova, organizacija i pojedinaca Srba u inostranstvu sa ustanovama, organizacijama i stručnjacima iz Republike Srbije, jačanje kapaciteta, umrežavanje i profesionalizacija rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, uključenost dece i mladih i multukulturalnost.

Učesnik na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu mora dostaviti sledeća dokumenta:
1.    Popunjen Formular za za prijavu na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti međunarodne saradnje u 2014. godini – kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.
2.    Detaljno razrađen opis projekta.
3.    Detaljna specifikacija troškova.
4.    Pismene preporuke dve osobe koje su merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava.
5.    Podaci o pravnom licu /instituciji, udruženju koje podnosi prijavu.
6.    Dokument o pravnom statusu u kome je potrebno posebno navesti, ako je podnosilac sa teritorije Republike Srbije:
–    Poresko identifikacioni broj
–    Matični broj
–    Ovlašćeno lice
Ako je podnosilac registrovan van teritorije Republike Srbije, potrebno je dostaviti originalni dokument o registraciji sa prevodom izvornog dokumenta.
7.    Ako je podnosilac sa teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi broj računa otvorenog kod Uprave za trezor. Ako je podnosilac prijave registrovan van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi uputstvo o uplati na devizni račun otvoren kog poslovne banke sa jasno naznačenim SWIFT i IBAN kodom.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije. (videti nawww.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri od sledećih kriterijuma:
1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
2) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
3) održivost projekta;
4) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
5) promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
6) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
7) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
8) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
9) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
10) primena novih tehnologija i umrežavanje;
11) da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
12) dugoročnost projekta;
13) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
14) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije, odnosno profesionalni strani izdavači registrovani isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost, van teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:
1.    isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2014. godinu – kulturne delatnosti Srba u inostranstvu“, odnosno „Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2014. godinu – projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike“)
2.    u 5 primeraka na Formularu za prijavu na  K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti međunarodne saradnje u 2014. godini – kulturne delatnosti Srba u inostranstvu za 2014. godinu, odnosno formulara za prijavu na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje u 2014. godini –  projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike (u daljem tekstu Formular za sve oblasti konkursa).

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs može se preuzeti Formular za konkurs kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu, Formular za projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike i Formular za izveštaj.

Konkurs za navedene oblasti otvoren je do 21.3.2014. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na sajtu Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 13.00 do 16.30 časova:
– na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs –projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike;
– na telefon  +381 11 292-78-15 ili mejl:  ivana.ivanov@kultura.gov.rs – kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.

Komisija neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen).

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene.

Slične vesti