17.1 C
Belgrade
08/06/2023
proza region

Konkurs IK Alma: Najkraće priče 2012

Iz­da­vač­ka ku­ća „Al­ma” pri­pre­ma zbo­r­nik pri­ča pod na­zi­vom „Naj­kra­će pri­če 2012”. Na kon­kurs se ša­lju do tri neo­bja­vlje­ne pri­če, ne du­že od 30 re­do­va (1800 zna­ko­va, pri če­mu se i raz­mak iz­me­đu re­či ra­ču­na kao znak). Ne­ma ni­ka­kvih te­mat­skih ili žan­rov­skih ogra­ni­če­nja. Kon­kurs ne­ma tak­mi­čar­ski ka­rak­ter – ne­ma po­bed­ni­ka, na­gra­da i sl. Pri­če uvr­šte­ne u zbo­r­nik ne­će se ho­no­ri­sa­ti. Pri­če se pot­pi­su­ju ime­nom i pre­zi­me­nom. Po­želj­no je na­ve­sti i osnov­ne po­dat­ke o auto­ru (da­tum i me­sto ro­đe­nja, za­ni­ma­nje, knji­žev­ni rad, sa­rad­nja sa ča­so­pi­si­ma, ob­ja­vlje­ne knji­ge, adre­sa, te­le­fon, e-mail adre­sa…).

Ra­do­vi se ša­lju na adre­su:

„Alma”

Molerova 62-A

11000 Beograd

ili elektronskom poštom na adresu: izdavackakuca.alma@yahoo.com

Kon­kurs je otvo­ren do 15. de­cem­bra 2012. go­di­ne. U martu 2013. go­di­ne bi­će ob­ja­vljen zbo­r­nik naj­lep­ših ostva­re­nja pri­sti­glih na kon­kurs.

Sve in­for­ma­ci­je o kon­kur­su, auto­ri­ma za­stu­plje­nim u zbor­ni­ku, pred­sta­vlja­nju knji­ge i sl. bi­će ob­ja­vlje­ne na saj­tu www.alma.rs i www.alma.co.rs. Na ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa (uključujući i zbornik s XI konkursa za najkraću kratku priču – „O malim i velikim stvarima“).

Slične vesti