18 C
Belgrade
29/05/2023
NVO sektor Srbija

Konkurs Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda

beogradAgencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda raspisala je konkurs za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju civilnog društva u procesu evropskih integracija od značaja za Beograd u 2014.

Ukupna sredstva za sprovođenje tog konkursa u budžetu grada Beograda, odnosno Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima iznose 5 miliona dinara.

Pravo učešća imaju sva udruženja definisana saglasno Zakonu o udruženjima koja su registrovana u Beogradu i koja, saglasno odredbama svog statuta, obavljaju aktivnosti u oblastima definisanim ciljevima konkursa (u daljem tekstu: udruženje).

Ciljevi konkursa su:
1. doprinos procesu pristupanja EU i afirmaciji evropskih vrednosti;
2. uspostavljanje i unapređenje partnerstava između organizacija civilnog društva, institucija, organa lokalne samouprave i poslovnog sektora u procesu evropskih integracija;
3. realizacija multidisciplinarnih projektnih ideja (obuhvataju više oblasti i resora).

Udruženja na javnom konkursu mogu da konkurišu za ukupno utvrđenu vrednost projekta ili za nedostajući deo sredstava. Ako konkurišu za nedostajući deo sredstava, obavezno dostavljaju izjavu o tome od koga su i u kom iznosu obezbeđena preostala sredstva.

Udruženja mogu na javnom konkursu da učestvuju jednim projektom.

Potpuna konkursna dokumentacija sadrži:
1. projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi (potpisan i overen pečatom udruženja Prijavni formular u štampanoj i elektronskoj verziji);
2. tabelarni pregled budžeta projekta u Microsoft Office Excel propisanoj formi (potpisan i overen pečatom udruženja u štampanoj i elektronskoj verziji);
3. fotokopiju rešenja o registraciji koje je izdato od strane Agencije za privredne registre i eventualne izmene;
4. potpisane i overene protokole o saradnji sa svim partnerima na projektu (ukoliko partneri postoje);
5. preporuke eksperata iz oblasti na koju se odnosi projekat. (ukoliko postoje).
6. potpisana i overena izjava o visini učešća sopstvenih sredstava odnosno visini učešća drugih subjekata u realizaciji projekta (ukoliko postoji).

Krajnji rok za realizaciju projekta je 31. oktobar 2014.

Maksimalan iznos za finansiranje ili sufinansiranje projekta udruženja je ukupno 700.000 dinara.

Uputstvo za podnošenje prijava, Prijavni formular, Tabelarni pregled budžeta projekta i Uputstvo za podnosioce projekta mogu se preuzeti sa sajta Beograda ili u prostorijama Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, Beograd, Kraljice Marije 1/XIX, kancelarija 19 svakog radnog dana od 9 do 16 časova.

Rok za dostavljanje i slanje preporučenom poštom prijave je 25. februar 2014. godine do 16 časova.

Komisija će listu rangiranja prijavljenih projekata utvrditi u propisanom roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Odluku o izboru projekta komisija će doneti najkasnije u roku od 30 dana od dana utvrđivanja liste.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
– preporučenom poštom na adresu Gradska uprava grada Beograda, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, Kraljice Marije 1/XIX, Beograd;
– posredstvom kurira ili ličnom dostavom u Pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, Kraljice Marije 1, Beograd. Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.

Koverat mora da sadrži naznaku “Komisija za izbor projekata koji su usmereni ka unapređenju civilnog društva u procesu evropskih integracija od značaja za grad Beograd u 2014. godini”, a na poleđini koverte naziv, adresa i zavodni broj podnosioca prijave.

Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili mejlom) ili dostavljene na druge adrese neće biti razmatrane. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nije moguće naknadno upotpuniti dokumenta koja nedostaju.

Lista odabranih projekata biće objavljena na sajtu grada Beograda www.beograd.rs. i Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima www.beogradeu.gov.rs

Osoba za kontakt i sve dodatne informacije: Marija Petrović, 011/7157-358 marija.petrovic@beograd.gov.rs

Slične vesti