31.2 C
Belgrade
20/06/2024
Bosna i Hercegovina konkursi za mlade autore kutak za mlade region

Javni poziv za međunarodnu književnu nagradu Lejla Avdić

Banovići, 13.11.2017. godine

Udruženje „Moja generacija“, kao organizator manifestacije Međunarodni književni susreti „Lejla Avdić“ a s ciljem čuvanje uspomene na lik i djelo rano preminule banovićke pjesnikinje Lejle Avdić (1998-2012), te međunarodne saradnje i popularizacije pisane riječi raspisuje

Javni poziv
za prijavu radova i učešće u programu manifestacije
Peti međunarodni književni susreti Lejla Avdić

Tema rada:
1. Susret sa piscem
2. Moja prva ljubav
3. Planeta u rukama čovjeka

Uslovi za prijavu:
– da je rad autorsko djelo;
– da rad nije javno objavljivan u bilo kojoj formi (štampan ili elektronski);
– da tekst nije uvredljivog sadržaja i da ne sadrži vulgarizme;
– da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

Kategorije:
– izražajne forme – poezija (poema), proza (kratka priča/pripovijetka),
– jezik – bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski.

Geografski prostor i starosna dob:
– Geografski prostor – neograničen
– Uzrast: učenici od petog (V) do osmog/devetog (VIII/IX) razreda osnovne škole.

Ograničenja:
Autori mogu dostaviti samo jedan rad (prozni ili poetski) na samo jednu od tri zadate teme:
a) poezija (jedan rad) ili
b) kratka priča/pripovijetka (jedan rad)

Obim rada – maksimalno tri (3) stranice, format – A4, font – Times New Roman, veličina – 12,
prored – 1,5);

Nagrade:
Ocjenu radova vršit će se stručna komisija koju imenuje organizator manifestacije.

Fond nagrada:
1. nagrada 500,00 KM,
2. nagrada 300,00 KM i
3. nagrada 200,00 KM.

U zavisnosti od raspoloživih sredstava fond nagrada može biti veći ili manji. Nagrade će biti uručene i pobjednički radovi pročitani na završnoj manifestaciji kojoj će prisustvovati eminentni
književnici, a koja će se održati 20. marta 2018. godine u Banovićima. O tačnom terminu održavanja završne manifestacije učesnici će biti naknadno obaviješteni.

Javni poziv je otvoren do 20.2.2018. godine. Radovi autora koji budu zaprimljeni poslije ovog roka i koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmatrani.

Način slanja:
Radove slati u tri štampana primjerka u zatvorenoj koverti A4 formata poštom na adresu:

Udruženje „Moja generacija“

ul. Alije Izetbegovića 71,

75290 Banovići, BiH

Radovi se potpisuju šifrom . Svaki rad mora pregledati i potpisati nastavnik maternjeg jezika.
Odgonetka šifre sa podacima u drugoj (manjoj) koverti, koja će biti zajedno sa radom u velikoj koverti, treba sadržavati:
1. ime i prezime učenika;
2. datum i mjesto rođenja, kontakt telefon i e-mail učenika;
3. ime i mjesto osnovne škole i razred;
4. kontakt adresa, e-mail škole i telefon nastavnika/mentora i
5. kraća biografija učenika (prigodna fotografija nije obavezna).

Aplikacijom na ovaj javni poziv autori su saglasni da se njihovi autorski radovi mogu objaviti u prigodnim zbirkama u izboru i izdanju organizatora manifestacije ili partnera na projektu, Javne
ustanove „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići. Organizator će se koristiti mogućnošću reduciranja programskih aktivnosti, prostornog i vremenskog dislociranja i prolongiranja u slučaju neblagovremenog obezbjeđenja adekvatne finansijske podrške, nedovoljnog broja prispjelih radova, razloga više sile i sl.

Dodatne informacije sa pitanjima na e-mail Udruženja MG moja.generacija@hotmail.com i na facebook stranici Moja generacija. Zbog velikog broja učesnika nismo u mogućnosti obavijestiti svakog pojedinačno te ćemo rezultate nagradnog konkursa objaviti u medijima i na fb stranici Moje
generacije.

DOSTAVLJENO:
– osnovnim školama na području BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i školama u inozemstvu u kojima je u upotrebi jedan od četiri službena jezika: b-h-s-cg (posredstvom e-mail-a),
– svim elektronskim medijima, (posredstvom e-mail-a)
– a/a

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA
Aida Horvat

Slične vesti