1.6 C
Belgrade
01/02/2023
Srbija

ELEKTRONSKI I ELEKTRIČNI OTPAD

Zakon kaže ovako:

Član 74. Ustava Republike Srbije

Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju.

Svako, a pogotovu Republika Srbija i autonomna pokrajna, odgovoran je za zaštitu životne sredine.

Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sedinu.

Član 50. Zakona o upravljanju otpadom Republike Srbije

Otpad od električnih proizvoda i elektronskih proizvoda ne može se mešati sa drugim vrstama otpada.

Svi aparati i uređaji koji imaju kabal ili baterije, a koje više ne upotrebljavamo, nazivamo elektronskim otpadom!  To su svi stari, pokvareni i odbačeni električni i lektronski uređaji koji su za ad koristili električnu ili solarnu energiju: mali i veliki kućni aparati- bela tehnika, kompjuteri, telefoni, alati, sve vrste baterija, akumulatori i uređaji za osvetljavanje. Elektronski otpad predstavlja opasnost, jer je najbrže rastući otpad na planeti Zemlji. U Srbiji se količina e- otpada procenjuje na preko 40000 tona delom bačenih na deponije ili skladištenih u fabričkim dvorištima, podrumima i garažama. Prikupi se i reciklira manje od 5% ukupne količine e-otpada, Elektronski otpad se svrstava u kategoriju OPASNOG OTPADA, jer sadrži između 600 i 1000 različitih hemijskih supstanci, od kojih su većina KANCEROGENE!

Neke od njih su:

 • Živa (Hg) oštećuje centalni nervni sistem i bubrege;
 • Brom (Br) izaziva oštećenja rasta i seksualnih funkcija;
 • Berilijum (Be) prouzrokuje rak i oštećenja pluća;
 • Olovo (Pb) oštećuje centralni i periferni nervni sistem, krvotok i bubrege;
 • Dioksini i furani izazivaju hormonske poremećaje i oštećenje fetusa;
 • Hrom (Cr) izaziva alergije I oštećenja DNK;
 • Trihloretilen izaziva oštećenja jetre, bubrega, imunog sistema;
 • Kadmijum (Cd) izaziva oštećenja bubrega, kostiju I izaziva rak;
 • Selen (Se) izaziva neurološke abnormalnosti;
 • Arsen (As) izaziva oštećenja nerava I rak pluća;
 • Polihlorin bifenil izaziva oštećenja jetre, nerava, reproduktivnih organa;
 • PVC izaziva alergije I respiratorne problem.

To su opasne supstance zbog kojih je elektronski i električni otpad izuzetno toksičan i štetan po ljudsko zdravlje, životnu sredinu i ceo ekosistem naše planete.

Međutim e- otpad je i vredan izvor sekundarnih sirovina: gvožđa, aluminijuma, bakra, kalaja, zlata, srebra, platine i paladijuma. Više zlata bi se moglo idvojiti iz metričke tone iskorišćenih štampanih kola nego iz 17 metričkih tona rude zlata! Razmislimo malo zbog čega je bitno da stavimo elektronski otpad na svoje mesto! Zbog zdravlja i opstanka, kao i ekonomske koristi koja bi se iz njega dobila. Možda se pitate šta je rešenje? Odgovor je veoma lak; REŠENJE JE RECIKLAŽA!!!

Sakupljanjem, pravilnim odlaganjem i tretmanom- reciklažom odbačeni električni uređaji postaju korisne sekundarne sirovine. Mogućnost reciklaže je preko 70 % ušteda energije i prirodnih resursa ogromna. Ne bacajmo pokvarene uređaje na deponije, sačuvajmo planetu za buduče generacije i zaštitimo svoje zdravlje danas reciklirajmo e-otpad!!!

Pri rasklapanju računara na sastavne komponente maseni udeo reciklabilnih komponenata se kreće od 70% do 80%. U reciklabilnom delu plastika je zastupljena sa oko 4%, a metalni delovi sa oko 96% mase. Maseni udeo reciklabilnih komponenata kod CRT ekrana je oko 30%, pri čemu je odnos plastike i metala u ovom delu 50:50.

Prosečna težina jednog računara je 30kg. Pravilnom reciklažom 25kg kvalitetnog materijala se direktno vraća u proizvodnju, dok 4,7kg predstavlja repromaterijal druge i treće kategorije. Realan otpad se, primenom savremene tehnologije, svodi na 0,3kg po jednom računaru.

Katodne cevi-CRT- (kompjuterski i televizorski monitori) po svom sastavu (olovo, kadmijum, merkur itd.) najviše zagađuju životnu sredinu. One sadrže 2-4kg olova i usled lošeg upravljanja, kada prestanu da rade, u 90% slučajeva završe u prirodi. Čak 40% od ukupnog olova na smetlištima potiče od potrošačke elektronike!

Toner-kasete. U toner-kasetama najviše je „plastičnih“ delova, čelika, aluminijuma, gume, dakle onoga što se ne raspada jer nije organska tvorevina. Posebna opasnost je TONER PRAH koji, ako se njime ne rukuje pažljivo, može da izazove disajne probleme poput onih koje pekari imaju sa brašnom. Toner prah su, u stvari, sitne čestice prašine i on ne može ponovo da se upotrebi u daljoj proizvodnji. Rešenje je da se taj prah stopi sa nekim drugim materijalom i tu prestaje njegova opasnost.

Mobilni telefoni. Budući da većina ljudi, u proseku, kupuje novi telefon svake dve godine, da se više od 90% materijala može obnoviti i da baterije mogu značajno naškoditi životnoj sredini, recikliranje mobilnih telefona je vrlo korisno. Pravilnim postupanjem moguće je količinu toksičnog materijala smanjiti na svega 1%.

Tehnologija danas sve brže napreduje, životni vek uređaja je sve kraći, pa je tako količina elektronskog otpada sve veća i veća. U Srbiji elektronski otpad raste 3 puta brže od komunalnog (kućnog) otpada. Moramo preuzeti odgovornost prema našoj deci, našoj planeti i nama samima. Srbija može imati i ekonomsku dobit konkretno zarađen novac od reciklaže i zapošljavanje ljudi u ovom sektoru koji će se baviti odlaganjem e- otpada i reciklažom- izdvajanjem sekundarnih sirovina. To je jedna od retkih oblasti gde možemo da napredujemo i da se brzo razvijemo, u kojoj možemo spojiti humano i korisno ukoliko budemo pametni. Po meni je najbitnije što ćemo na taj način imati zdraviju naciju koja brine za sebe i za svoju životnu sredinu!!!

Razlozi za pravilno upravljanje elektronskog I električnog otpada:

 • Zaštita zdravlja zbog smanjenog prisustva opasnih materija u zemljištu;
 • Smanjenje štetnog zračenja;
 • Smanjenje zemljišta potrebnog za deponije;
 • Preventivno delovanje na nastanak novih divljiv deponija;
 • Smanjena upotreba neobnovljivih resursa;
 • Ušteda energije;
 • Unapređenje životnih uslova flore I faune;
 • Promovišemo concept održivog razvoja;
 • Smanjuje uvoz I spoljnotrgovinski deficit, jer se strateški vredne sirovine, dobijene reciklažom, zadržavaju u našoj državi:
 • EE-otpad zauzima skupi magacinski prostor itd.

Slične vesti