-0.9 C
Belgrade
05/02/2023
region Srbija vizuelne umetnosti

46. Zlatno pero Beograda

46. Zlatno pero Beograda,11 međunarodni bijenale ilustracije 2011,održat će se u Umjetničkom paviljonu “Cvijeta Zuzorić“,na Kalamegdanu,u novembru 2011.

Organizator

Udruženje likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) i Savjet izložbe:Jakša Vlahović,predsjednik,Olivera Batajić Sretenović,Mirjana Živković,Zdravko Mićanović,Boban Savić,Miroslav Bata Blagojević,Gordana Leskovac,Slobodan Jovanović,Slobodan Manojlović,Olivera Vukotić i Gordana Biba Marković

Zlatno pero Beograda

Bijenale je međunarodnog karaktera.Izlažu se sve vrste ilustacija namjenjene knjigama,časopisima,no-vinama,bibliofilskim izdanjima,crtanim i animiranim filmovima,elektronskim medijima,kao i ekslibri-si.Izlažu se štampana djela i publikacije,kao i objavljeni i neobjavljeni projekti koji bi obavezno trebali biti vezani za određenu temu i literaturu sa oznakom izdavača.Za objavljene radove poželjno je uz ilustracije poslati knjigu,časopis,CD i td. koji će takođe biti izloženi.Svaki autor podnosi radove jedne ili dvije tematske cjeline koje ne prelaze izlagački prostor veći od 1,4 m² (2x70x100cm).Maksimalni format jednog rada ne smije prelaziti 70×100,odnosno 100×70 cm.Izlažu se radovi nastali poslije 1.januara 2009.godine.

Stranim učesnicima dozvoljeno je učestvovanje na izložbi sa kvalitetnim reprodukcijama,mada se preporučuju originalne ilustracije.Za domaće izlagače preporučuje se da podnesu originalne radove,a dopušten je i kvalitetan print.Umjetnici koji prvi put učestvuju mogu podnijeti radove nastale u proteklih pet godina.Djela mogu biti realizovana u svim klasičnim i savremenim tehnikama.Radovi se šalju neopremljeni.Na poleđini svakog rada treba biti napisano,grafitnom olovkom,ime i prezime ilustratora i redni broj svake ilustracije(uskladiti sa brojevima u prijavi).Autori mogu slati radove individualno ili preko umjetničkih organizacija,međunarodnih unija,izdavača i td.Organizator se obavezuje da će vratiti sve ilustacije.Časopisi,novine,knjige,printovi i dr,osim bibliofilskih izdanja se ne vraćaju.

Prijavljivanje

Prijave za izložbu,uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu dobiti kod Organizatora ili elektronski na siteu: www.ulupuds.org.rs/zlatnopero.htm. Uz prijavu dostaviti i  CD sa materijalom za žiriranje i katalog:skenirani materijal maksimalne dimenzije A4 rezolucije 300 dpi,JPG,TIFF ili EPS format u RGB režimu rada.Svaku fotografiju je potrebno označiti imenom i prezimenom autora i nazivom rada.

Kako bi se izbjegli problemi sa carinom,na pošiljkama je potrebno vidno i čitko napisati :ADM. POŠTA BEZ VRIJEDNOSTI,a na printovima:ŠTAMPANA ROBA.

Troškove slanja radova snose sami autori.Radovi će biti vraćeni do sredine2012.godine.U slučaju da autor želi pokloniti radove potrebno je da to naznači u prijavi.

Radove i prijavni formular dostaviti najkasnije do 05.septembra 2011.na adresu ULUPUDS-a.

Participacija

Učesnici iz inostranstva plaćaju participaciju od 20€ za  poštanske troškove,slanja kataloga i vraćanja radova.

Uplate u eurima vrše se na račun:

KORESPODENTNA BANKA: COMMERZBANK AG,F/M

SWIFT ADRESA: COBADEFFXXX

BANKA KORISNIKA :ALPHA BANK SERBIA A.D.

SWIFT ADRESA : JUGARSBGXXX

KORISNIK : ULUPUDS

NAZIV I ADRESA : KRALJA MILANA 2,11 000 BEOGRAD,REPUBLIKA SRBIJA

BROJ RAČUNA : 180100121002577537

IBAN: RS 35180330100021300361

 

Participacija za učesnike iz Srbije iznosi 10€,odnosno 1000 RSD.Studenti ne plaćaju participaciju.

Uplate u RSD vrše se na račun:

UPLATILAC:IME,PREZIME,ADRESA UČESNIKA

SVRHA UPLATE:46.ZLATNO PERO

PRIMALAC:ULUPUDS:BEOGRAD,TERAZIJE 26/II

BROJ RAČUNA:180-1001210011999-43

 

Selekcija

Svi pristigli radovi podliježu selekciji žirija.Savjet izložbe ujedno je i selekciona komisija.

Nagrade

Međunarodni žiri dodjeljuje sljedeće nagrade:Grand Prix,tri nagrade Međunarodno Zlatno pero Beograda,odgovarajućeg novčanog iznosa kao i tri plakete Zlatno pero Beograda,poča-sne diplome za umjetnike i izdavačke kuće i Nagradu za neobjavljenu dječiju ilustraciju koju dodjeljuje izdavačka kuća Kreativni centar.

Na izložbi će isti žiri,dopunjen sa pojednim predstavnikom dodjeljivača nagrada dodijeliti i druge nagrade pod pokroviteljstvom izdavačkih kuća i sponzora.Dobitnik Grand Prix nagrade stiče pravo na samostalnu izložbu u okviru 12.međunarodnog bijenala ilustacije 2013.

Katalog

Svaki izlagač ima pravo na jedan besplatan primjerak kataloga ili CD-a.Poštanske troškove sl-anja kataloga snosi izlagač.Svaki izlagač dozvoljava besplatno reprodukovanje radova za katalog i ostale publikacije u funkciji Bijenala.Organizator zadržava pravo da izložbu preze-ntuje i u drugim kulturnim centrima u periodu do maja 2012.

ULUPUDS

Dr.Dijana Milašinović Marić,kustos izložbe

Udruženje likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS),

Terazije 26/II,11 000 Beograd,Srbija

Tel.+381 11 2685 780 ; +381 11 2688 721; +381 11 2686 548

Mail: ulupuds@beotel.rs ; kustos@ulupuds.org.rs

Site: www.ulupuds.org.rs

 

 

Slične vesti