0.5 C
Belgrade
28/01/2023
region rezultati konkursa

„КОЧИЋЕВИ ДАНИ“ У ЧЕЛАРЕВУ: У сти­лу мај­сто­ра са­ти­ре

Че­ла­ре­во је про­те­клог ви­кен­да по три­на­е­сти пут би­ло ор­га­ни­за­тор и до­ма­ћин ма­ни­фе­ста­ци­је „Ко­чи­ће­ви да­ни“, а то је би­ла и при­ли­ка да се про­гла­се ре­зул­та­ти тра­ди­ци­о­нал­ног књи­жев­ног кон­кур­са за нај­бо­ља про­зна и пе­снич­ка де­ла у до­ме­ну са­ти­ре. На кон­курс је сти­гло 172 ра­да из це­ле Ср­би­је, Ма­ке­до­ни­је, Са­ра­је­ва, Ба­ња Лу­ке, За­дра, па чак и Ја­па­на и САД.

Одр­жа­на је и је­да­на­е­ста ли­ков­на ко­ло­ни­ја по­све­ће­на Пе­тру Ко­чи­ћу, под на­зи­вом „Ко­чи­ћу са ки­стом“ ко­ја је има­ла ме­ђу­на­род­ни ка­рак­тер.

Жи­ри је од­лу­чио да пр­ву на­гра­ду до­де­ли Ми­о­ми­ру Ла­ки­ће­ви­ћу из Ја­го­ди­не за трекст „По­сти­ђе­ни бо­рац“, дру­гу Ран­ку Па­вло­ви­ћу из Ба­ње Лу­ке за текст „Јо­гурт за ше­зде­се­то­сма­ше“, а тре­ћа Бе­ри­сла­ву Бла­го­је­ви­ћу за текст „Три пса у чам­цу, чо­вје­ка и да не спо­ми­ње­мо“. За нај­бо­љу са­ти­рич­ну пе­сму про­гла­ше­на је „Ба­ла­да о ка­пу­ту“ Че­до­ми­ра Вр­ље­ша из Но­вог Са­да, дру­го ме­сто при­па­ло је Ве­се­ли­ну Гај­да­ше­ви­ћу из Фе­ке­ти­ћа за пе­сму „Мо­зак нам је на те­ре­ну“, а тре­ће Ве­се­ли­ну Ми­ли­ће­ви­ћу из Вр­ба­са за пе­сму „Оџа­чар 53“.

У ве­че­ри под на­зи­вом „Вра­ћам за­ви­ча­ју од­ни­је­то“ на­сту­пи­ле су пе­вач­ке гру­пе из Че­ла­ре­ва („Пе­тар Ко­чић“), Ба­ча („Мла­дост), Мла­де­но­ва („Мла­ден Сто­ја­но­вић“), На­ко­ва („Из­вор“), Гај­до­бре („Бла­го­је Па­ро­вић“), Мла­де­но­ва („Зву­ци под­гр­ме­ча“) и „Бал­ка­на“ из Бач­ке Па­лан­ке. У ве­че­ри фол­ко­ло­ра уче­ство­ва­ла су кул­тур­но умет­нич­ка дру­штва: СКУД „Пив­ни­це“, Срп­ско кул­тур­но дру­штво „Про­све­та“ из Ву­ко­ва­ра, Цен­тар за не­го­ва­ње тра­ди­ци­о­нал­не кул­ту­ре „Абра­ше­вић“ из Кра­гу­јев­ца, КУД „Срп­ски ви­те­зо­ви“ из Ба­ње Лу­ке и КУД „Све­то­зар Ма­р­ко­вић“ из Но­вог Са­да.

М. Су­џум

Slične vesti

1 comment

III NAGRADA NA KONKURSU ZA SATIRIČNU PRIČU « Berislav Blagojević 27/02/2012 at 20:50

[…] – dnevnik.rs , dostupno i na: rts.rs, konkursiregiona.net VišeLike this:Sviđa mi se2 blogera se sviđa ovo […]

Comments are closed.