17.7 C
Belgrade
31/05/2023
posao pozorište Srbija

ЈАВНИ КОНКУРС за избор управника Народног позоришта у Београду

40216_narodno-pozoriste-0101-blic-zoran-ras_fНа основу члана 35. Закона о култури и члана 42. Статута Народног позоришта у Београду, Управни одбор Народног позоришта у Београду

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор управника Народног позоришта у Београду

1. Подаци о установи: Народно позориште у Београду, Београд, ул. Француска број 3.

2. Радно место: Управник Народног позоришта
Именовање управника се врши на период од четири године.

3. За избор кандидата за управника Народног позоришта утврђују се следећи услови:
–    висока стручна спрема, (да има одговарајуће  високо образовање на студијама другог  степена-дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије  или  специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у  трајању  од  четири године),
–   да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница, за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
–   активно знање једног светског језика,
–   држављанство Републике Србије,
–   општа здравствена способност.

4. Приликом избора кандидата за управника Народног позоришта, Управни одбор ће ценити:
–  План развоја Народног позоришта у четворогоишњем периоду као и предлог репертоара за сва 3 ансамбла који ће афирмисати домаћу и светску класику и домаће праизведбе а на модеран начин

5.  Конкурсна документација за избор кандидата за управника Народног позоришта треба да садржи:
– предлог програма рада и развоја Народног позоришта,
– оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,
– оверену копију радне књижице или други доказ о радном искуству,
– биографију
– уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
– извод из матичне књиге рођених,
– оверену копију личне карте,
– доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал).

6. Поступак избора кандидата:
Управни одбор прегледа све приспеле пријаве на конкурс. Разматрају се само благовремене и потпуне пријаве кандидата. Активно знање једног светског језика проверава се усменим разговором или писменом провером.

7. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Народно позориште у Београду, Београд, Француска 3, са назнаком „За јавни конкурс-избор управника Народног позоришта у Београду“.

8. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања  у дневном листу „Политика“.

9. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Лада Мирков-Симић, тел. (011) 3281333,  локал 284.

Slične vesti