22.2 C
Belgrade
04/06/2023
kutak za mlade NVO sektor Srbija

Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом

min.rada_-300x69Министарство рада, запошљавања и социјалне политике – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом расписује јавни позив заинтересованим социjaлно – хуманитарним организацијама да поднесу предлоге пројекта који имају за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији.

Средства за наведени конкурс обезбеђена су у Буџетском фонду за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Приоритет Министарства рада, запошљавања и социјалне политике – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом јесте унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији кроз

  1. Развој иновативних сервиса

 

  1. Подршку развоју и реализацији стимулативних и инклузивних програма чији је циљ социјална интеграција и инклузија особа са инвалидитетом

  1. Подизање нивоа свести заједнице о особама са инвалидитетом и самих особа са инвалидитетом о правима, положају и потребама у циљу стварања услова за социјалну интеграцију особа са инвалидитетом.

 

Подносиоци предлога пројекта могу бити удружења/организације које треба да испуњавају следеће критеријуме:

  • да су регистровани Савези удружења;

  • да им је седиште у Републици Србији;

  • да делују на републичком или покрајинском нивоу;

  • да су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта, а не да делују у својству посредника;

Начин писања предлога пројекта: Предлог пројекта доставља се на српском језику, ћирилицом, написан обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Документацију чине:

–          Образац за писање предлога пројекта (Анекс 1),

–          Образац буџета пројекта (Анекс 2) и

–          Образац – месечни календар активности (Анекс 3)

Наведена документа могу се преузети у електронској форми са интернет презентације Министарства рада, запошљавања и социјалне политике http://www.minrzs.gov.rs/konkursi.php .

Рок и начин достављања пројектних предлога: Заинтересоване организације су дужне да предлоге пројеката доставе до 29.11.2013. године. Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти Министарству рада, запошљавања и социјалне политике – Сектору за заштиту особа са инвалидитетом на адресу: Београд, Немањина 22-26, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом. Предлог пројекта и буџет пројекта достављају се у једном  одштампаном примерку  који мора бити оверен (печат и потпис одговорног лица) и у електронској форми на CD-у. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца и следећи текст: «ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ«.

Slične vesti